Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w kadencji 2006-2010, na XLIII sesji rady powiatu.

W dniu 4 listopada br. odbyła się XLIII ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. W sesji udział wzięło 18 radnych oraz licznie przybyli goście m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego i Nasielska, radna województwa mazowieckiego Maria Kowalska, proboszczowie parafii św. Wojciecha i św. Barbary z Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina Twierdzy, dyrektorzy i kierownicy jednostek i instytucji powiatowych, kierownicy wydziałów starostwa i przedstawiciele mediów lokalnych. Obrady prowadził przewodniczący Zdzisław Szmytkowski przy współpracy z wiceprzewodniczącymi: Teresą Duralską-Szpakowską i Agnieszką Szostak.
Pierwsza część sesji miała charakter uroczysty i podsumowujący mijającą kadencję 2006-2010. Na początek podziękowania dla władz powiatowych i radnych złożyła delegacja młodzieży niepełnosprawnej z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim pod przewodnictwem p. Elżbiety Gauzy. Następnie Starosta Krzysztof Kapusta w prezentacji multimedialnej przedstawił działania inwestycyjne powiatu w podziale na inwestycje drogowe, inwestycje w oświacie i inwestycje w ochronie zdrowia. O rozwoju społeczności powiatowej rozstrzyga wielkość środków finansowych przeznaczanych na wydatki  inwestycyjne w wydatkach budżetowych ogółem. W 2007 roku na inwestycje powiatowe wydatkowano 7.645.817,80 zł, co stanowiło 18% wydatków ogółem, w 2009 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne wydatkowano już kwotę 15.499.743,66 zł przeznaczając 28% wydatków ogółem, natomiast za 10 miesięcy 2010 r. wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 18% planowanych wydatków budżetowych na kwotę 12.397.121,38 zł. W porównaniu do lat ubiegłych, powiat przeznaczył i pozyskał znaczące środki , zarówno unijne jak i ze źródeł krajowych, na wiele zadań prorozwojowych o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Przebudowano i zmodernizowano wiele odcinków dróg powiatowych na terenie gmin: Czosnów, Leoncin, Zakroczym, Pomiechówek i Nasielsk, wykonano termomodernizację i remonty szkół ponadgimnazjalnych i powiatowych placówek oświatowych w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Pomiechówku, udzielono wsparcia finansowego na modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz znacząco poprawiono warunki obsługi interesantów i załatwiania spraw obywateli oddając do użytku nową siedzibę starostwa przy ul. Paderewskiego 1B.
 Starosta K. Kapusta podziękował wszystkim, którzy pracowali i działali w mijającej kadencji na rzecz rozwoju powiatu nowodworskiego. Szczególne uznanie złożył za twórczą współpracę radnym powiatu, kierownikom i szefom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji, kierownikom wydziałów i pracownikom starostwa oraz władzom samorządowym miast i gmin powiatu. Wszyscy radni w kadencji 2006-2010 z rąk przewodniczącego Rady i starosty otrzymali pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za owocną działalność na rzecz rozwoju powiatu nowodworskiego. Upominki w postaci książki „Historia samorządności w Polsce” otrzymali zaproszeni goście i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
Z uwagi na duży rozmiar prezentacji w celu jej uruchomienia prosimy o pobranie i zapisanie na dysku własnego komputera.
 • autor: W. Majchrzak, data: 2010.11.04

Realizacja inwestycji w 2009 roku

           Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontów w 2009 roku była przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu,  która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 r. Radni otrzymali informację opracowaną przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w układzie zapisów zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2013, z opisem zakresu wykonanych robót oraz wielkości środków wydatkowanych na konkretne zadanie.
            Do głównych inwestycji 2009 roku należały zadania obejmujące przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Inne zadania to adaptacja obiektu powojskowego na nową siedzibę starostwa przy ul. Paderewskiego 3, na którą powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego oraz roboty termomodernizacyjne obiektu warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej i ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań przedstawia się następująco:
1.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale na odcinku 374 m na kwotę 514.637,74 zł,
2.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 3001W Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona na odcinku 1651 m w miejscowości Zakroczym. Przebudowano skrzyżowanie w kształcie ronda, położono nowe chodniki, nową nawierzchnię jezdni, wykonano zatokę postojową dla autobusów szkolnych, nową jezdnię i parking przy cmentarzu oraz oznakowanie pionowe i poziome na łączną kwotę 3.148.211,39 zł,
3.        Dokończenie przebudowy drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola-Augustówek-Czosnów na odcinku 965 m polegającej na położeniu dwóch warstw bitumicznych i przebudowa odcinka o długości 165 m wraz z wykonaniem ronda na ogólną kwotę 1.059.308,65 zł,
4.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 2428 Ruszkowo-Studzianki-Nuna na odcinku 2962 m na kwotę 711.406,08 zł,
5.         Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk-Strzegocin na odcinku 1822 m w miejscowości Nasielsk wraz z przebudową mostu, położeniem nowych chodników na łączną sumę 4.459.578,66 zł,
6.        Opracowanie dokumentacji i budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach: Cegielnia Psucka, Psucin, Łomna, Studzianki-Dębinki i w Nowym Dworze Mazowieckim ( ul. Czarneckiego ) na ogólną wartość 530.576,62 zł,
7.        Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na kwotę 189.600,20 zł,
8.        Opracowanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy na przebudowę drogi Nr 2410W Śniadówek-Goławice-Pomiechówek na sumę 85.448,00 zł,
9.        Wykonanie termomodernizacji obiektu garażowo-warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 238.057,44 zł,
10.      Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przygotowującej do termomodernizacji budynku ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 107.988,32 zł.
Z innych zadań opracowany został I-szy etap koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i modernizacji szpitala powiatowego na kwotę 97.600,00 zł. Na utworzenie pracowni tomografii komputerowej wraz z budową pomieszczeń oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Kwotę w wysokości 10.857,92 zł wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na dofinansowanie całego zadania złożono wniosek o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza.
Ogółem na wszystkie zadania inwestycyjne  wykonane w 2009 roku z budżetu powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 14.741.084,81 zł.

 

 • data: 2010.02.18
Stan realizacji zadań inwestycyjnych, wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego ( z materiału przygotowanego na sesję Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2008 r. ).

  W 2007 roku powiat otrzymał dotacje w wysokości 500.000 zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, 2.000.000 zł z Rezerwy Subwencji Ogólnej oraz 70.000 zł z FOGR, które zostały przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Ruszkowo-Studzianki-Nuna.

 Udział środków własnych stanowił kwotę 1.296.111 zł. Przebudowana została droga powiatowa Nr 2405W Sowia Wola-Małocice-Czosnów na długości 1.465 m, wybudowane chodniki w Pomiechówku i Kosewku na drodze powiatowej Pomiechówek-Borkowo i chodnik w Pomiechówku w ul. Nasielskiej oraz chodnik w Nowym Modlinie na drodze Wojszczyce-Janowo-Nowy Modlin.

 Zgodnie z planem zostały wykonane prace modernizacyjne w placówkach oświatowych: w LO w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku, ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i Zespole Szkół Specjalnych.

   Opracowano dokumentacje projektowo-techniczne dla przebudowy następujących dróg powiatowych:

·          Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona,

·          Sowia Wola-Małocice-Czosnów oraz

·          Nowiny-Leoncin-Stare Grochale.

 Powiat uzyskał dotację w wysokości 425.000 zł na zakup laparoskopu, gastroskopu i kolonoskopu dla SZP ZOZ. Zadanie zostanie zrealizowane do 15 listopada 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wsparcie z EFS na kwotę 883.288 zł, natomiast Starostwo Powiatowe na realizację „Forum trzech rzek” w 2007 r. 43.052,83 zł.

 
 • autor: W. Majchrzak, data: 2008.06.30
Przedsięwzięcia inwestycyjne powiatu

Zadania inwestycyjne powiatu zawarte są w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego, który jest uszczegółowieniem zapisów strategii rozwoju w wymiarze krótkookresowym – 3 letnim i dłuższym, uwzględniającym okres do 2013 roku. Plan obejmuje informacje o planowanych projektach i przedsięwzięciach inwestycyjnych na lata 2007 - 2010, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Wykaz projektów i zadań inwestycyjnych na lata następne tj. 2011 –2013 opracowany został w formie indykatywnej.

 • autor: W. Majchrzak, data: 2008.05.14

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.