Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Projekt „Mazovia Expo 2012”

Projekt „Mazovia Expo 2012”

W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nt. rozpowszechnienia informacji nt. projektu pn. Mazovia Expo 2012r. poniżej przedstawiamy szczegóły w/w projektu:

Celem projektu jest zaprezentowanie mieszkańcom aglomeracji warszawskiej oraz turystom z kraju i zagranicy atrakcyjności turystycznej i gospodarczej oraz innowacyjności Mazowsza. Projekt składa się z sześciu elementów:

 1. Kampania reklamowa od marca do września 2012r.
 2. Plakat Mazovia Expo.
 3. Wystawa plenerowa Mazovia Expo „Podróż w kolorze”.
 4. Wydawnictwo albumowe Mazovia Expo „Podróż w kolorze”.
 5. Folderownia Mazovia Expo.
 6. „Mazovia Expo 2012” – Forum idei i innowacji gdzie zaprezentowanie będą następujące tematy:
 1. Regiony – powiaty i gminy, LGD;
 2. Gospodarka – Energia – Firmy;
 3. Rolnictwo – Żywność – Kuchnia regionalna;
 4. Edukacji – Nauka – Kultura;
 5. Innowacje – Projekty przyszłości.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która daje duże możliwości kreowania pozytywnego wizerunku Mazowsza.

Dyplom Dla Powiatu Nowodworskiego

 • -

Certyfikat dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

 • -

Rozkład Godzin Pracy Aptek Ogólnodostępnych Na Terenie Powiatu Nowodworskiego

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informuję, że w dniu 7 marca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszona została   Uchwała nr XV/105/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 7 marca 2012 r. poz. 2248).

Zawarty w niej rozkład godzin pracy aptek oraz harmonogram ich dyżurów, stanowić mają zabezpieczenie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do świadczeń aptecznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Jednocześnie informuję, że w okresie od 26.03.2012 r. do 01.04.2012 r. dyżur nocny pełniła będzie Apteka DBAM O ZDROWIE w Nowym Dworze Mazowieckim,  przy ul. Morawicza 2a.

Wdrażanie metody CAF 2006 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn.”Wzmocnienie potencjału instytucjonalno  - kadrowego 5 JST” organizowanego przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V ”Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Celem projektu jest między innymi: upowszechnianie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością oraz przeprowadzenie przy pomocy narzędzi metody CAF 2006 samooceny w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. 

Czym jest metoda CAF 2006?
    Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.

    Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
    Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Co umożliwia metoda CAF?

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.


Jak metoda CAF będzie wdrażana?
    Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:
FAZA I Początek drogi z metodą CAF

 • Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
 • Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II Proces samooceny

 • Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
 • Krok 4: Organizacja szkoleń
 • Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
 • Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III Plan usprawnień / ustalenie priorytetów

 • Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
 • Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
 • Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
 • Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF


    Urząd otrzyma wsparcie doradcze  z zakresu ustalania priorytetów działań doskonalących, podstaw zarządzania projektem, sposobu monitoringu projektu.
    W ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje dla przedstawicieli Urzędu, będące wstępem do ustalenia priorytety działań doskonalących oraz do uzgodnienia planów usprawnień dla urzędu. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, będą wynikiem wiarygodnej listy słabych stron Urzędu, z których wiele może zostać wyeliminowanych dzięki działaniom doskonalącym – w wielu przypadkach bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat projektu wdrożenia metody CAF?
    Na mocy Zarządzenia nr  11/2012  Starosty Nowodworskiego  z dnia  27 lutego 2012 roku powołano tzw. Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w Urzędzie. Funkcję Koordynatora CAF pełni Sekretarz Powiatu Marek Rączka. Koordynator CAF, na wszystkich etapach projektu, udzielać będzie zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów.
    Bieżące informacje na temat projektu wdrożenia metody CAF będą przekazywane w szczególności: Kierownictwu Urzędu, Pracownikom Urzędu, Klientom (obywatelom).
    Bieżące informacje o istocie, celach, metodach i skutkach wdrożenia metody CAF w urzędzie będą przekazywane Pracownikom Urzędu za pośrednictwem:

 • strony www Urzędu (www.nowodworski.pl);
 • prezentacje w ramach spotkań bezpośrednich.
 • -

Fot. W. Majchrzak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadamia o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. Nasielsk o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia dla wnioskodawcy na realizację budowy przyłączenia do sieci wodociągowej.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

XIII POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu

09 marca 2012r.od 9.00 do 13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

przy ul.Ogrodniczej 6

organizuje:

XIII POWIATOWĄ GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

skierowaną do uczniów III klas gimnazjalnych. Giełda promuje ofertę edukacyjną

7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Promotorzy udzielą informacji o przedmiotach wiodących , profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół.

Poradą służyć będzie psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zapraszamy gimnazjalistów, rodziców i wychowawców !.

 

1% dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

       Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim,w porozumieniu z Organizacją Pożytku Publicznego pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku,zwraca się z uprzejmą prośbą do Wszystkich Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2011 na rzecz naszego szpitala.Każda ofiarowana złotówka zostanie przeznaczona na zakup aparatury medycznej.

Wystarczy dobra wola i wypełnienie jednego z formularzy zeznania podatkowego PIT,w którym w odpowiednie rubryce należy wpisać numer KRS:0000161803 oraz wyliczoną kwotę stanowiącą 1% należnego podatku-podając cel szczegółowy
-dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.Resztę formalności załatwi Urząd Skarbowy.

Za podjęcie decyzji o przekazaniu 1% swego należnego podatku na rzecz szpitala Serdecznie Dziękujemy

 

Dyrektor ds. lecznictwa                                                                                    

     Dr Ahmed Jadou                                                                                                  

  Dyrektor Naczelny NCM

   mgr Zbigniew Kończak                                 

Prośba o wymianę informacji dotycząca mieszkań dla młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

        Młodzież z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych rzadko kiedy może liczyć na wsparcie i pomoc własnej rodziny. Kiedy po uzyskaniu pełnoletności młodzi ludzie zaczynają się usamodzielniać, muszą opuścić pieczę zastępczą. Często stają wtedy przed problemem braku mieszkania i dylematem powrotu do patologicznych środowisk swoich rodzin biologicznych. To niebezpieczny moment, który może zaważyć na przyszłości młodego człowieka. Utrudniony start w dorosłość, brak stabilizacji oraz systemowych rozwiązań dotyczących sytuacji mieszkaniowej grozi sprowadzeniem wychowanków pieczy zastępczej do roli klientów pomocy społecznej.Starając się rozwiązać powyższy problem Powiatowe Centrum Wolontariatu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckiem organizuje akcje wymiany informacji dotyczącą mieszkań. Szukamy osób, które za niewielką opłatą, opiekę lub pomoc w prowadzeniu domu przyjmą pod swój dach młodą osobę - usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 1b, Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 111, tel. 22 765-32-40, 22 765-32-46, e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, r.dabrowska@pcprndm.pl

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 20-25 lutego 2012 r. obchodzona będzie 12. edycja „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Ta coroczna inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W obchody zaangażowane są instytucje działające na terenie powiatu nowodworskiego, w tym:

           1)  Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim

(http://warszawapraga.po.gov.pl/aktualnoci-szczegoly.179/items/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw.330.html)

            2) Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

(http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=151&cntnt01returnid=39

             3) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

http://kppnowydwor.policja.waw.pl/portal/pnd/212/30284/2025_lutego__Tydzien_Pomocy_Ofiarom_Przestepstw.html

 • W obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, włącza się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez organizację bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa. W dniach 20 – 24 luty 2012 r. osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z pomocy wyżej wskazanych specjalistów codziennie w godzinach 8.00 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy

Zawiadomienie o XV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbędzie się dnia 23.02.2011r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul.Mazowiecka 10; sala 11/parter. Początek sesji o godz. 10:00.

Uroczystość Uhonorowania Krwiodawców Oraz Działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża

Szanowni Państwo,

            Miło mi poinformować Państwa, iż w dniu 4 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania krwiodawców oraz działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczeniami państwowymi oraz medalami resortowymi PCK.

Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim – Pana Mariana Wasierzyńskiego.Do zaszczytnego grona odznaczonych dołączyli również inni działacze PCK z terenu powiatu nowodworskiego. Pan  Zdzisław Kołakowski uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. Kpt Krzysztof Staśkowiak z JW. 2189 z Kazunia, Dariusz Borzyński i Jan Cichowski z Klubu HDK PCK „Kropelka” z Nasielska otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi. Brązowym Krzyżem uhonorowano  Panią  Mariannę Ujazdowską z Biura Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bernarda Kowalskiego i Norberta Wysockiego – strażaków z JRG w Nowym Dworze Mazowieckim. Odznaką Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu uhonorowany został Pan Tomasz Dudek z JW 2189 z Kazunia, zaś Pani Marzena Ujazda otrzymała najwyższe odznaczenie PCK – Kryształowe Serce.Nagrodzonym serdecznie gratuluję składając jednocześnie podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu nowodworskiego.

                                                                                Starosta Nowodworski

                                                                             Krzysztof Kapusta

 • -

Lepsza Komunikacja Z Mieszkańcami Naszego Powiatu

W związku z przyjęciem Strategii Promocji Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2014 oraz mając na uwadze codzienne cele i wyzwania jakie stawiamy sobie starając się dobrze wykonywać naszą pracę, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych z Państwa, informujemy iż Starostwo Powiatowe razem z przedstawicielami miast i gmin naszego powiatu podjęło dyskusję o współpracy i sposobach wymiany informacji, które mogłyby ułatwić realizację naszych wspólnych zadań przyczyniając się do lepszej komunikacji ze społeczeństwem. 

NPL w Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Paderewskiego 7

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lutego 2012 roku w budynku ,,A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim uruchomione zostało dodatkowe miejsce świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.Uruchomienie w/w punktu pozwoli na zachowanie ciągłości świadczenia usług w miejscu, do którego przyzwyczaili się w roku 2011 pacjenci z naszego powiatu.Telefon kontaktowy do NPL przy ulicy Paderewskiego 7: 22 775-20-39

 

Z poważaniem

Starosta Nowodworski

Krzysztof Kapusta

Plebiscyt na „Wójta Roku 2011”

Zachęcamy do głosowania na Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego nominowanego do ogólnopolskiego konkursu na Wójta Roku 2011.Wójt Dariusz Bielecki został jednym z 10 finalistów konkursu organizowanego przez Program 1 TVP.Teraz to widzowie zdecydują, kto zdobędzie ogólnopolski tytuł Wójta Roku.Zachęcamy,by oddać głos na kandydata z naszego powiatu.

 • -

Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST

Projekt realizowany od października 2011 do września 2013 r. w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do 5 samorządów
z województwa mazowieckiego.

Cel:
Istotą Projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez 5 urzędów z województwa mazowieckiego poprzez:
•    przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania europejskich standardów i narzędzi zarządzania w administracji publicznej,
•    wdrożenie narządzi samooceny CAF i procesów usprawniających pracę w urzędzie.

Partnerstwo:
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
a partnerami są:
•    Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
•    Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
•    Starostwo Powiatowe w Pułtusku
•    Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim
•    Urząd Miasta i Gminy w Pilawie

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na poprawie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez wprowadzenie spójnego programu zarządzania jakością i wiedzą oraz relacjami z klientem.

Działania:
1.    Wdrożenie metody samooceny CAF w 4 JST.
2.    Cykl warsztatów dla kadry kierowniczej z zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania strategicznego, zarządzanie jakością i procesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzania projektem, zarządzania zmianą i ryzykiem oraz partycypacyjnego modelu zarządzania w administracji publicznej w 5 JST.
3.    Cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników 5 urzędów obejmujących: prawo zamówień publicznych, KPA, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, legislację, ochronę środowiska, prawo budowlane, zarządzanie finansami publicznymi, postępowanie egzekucyjne, dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnej oraz zarządzanie relacjami z klientem.
4.    Kurs komputerowy ECDL oraz kurs języka angielskiego.
5.    Cykl warsztatów obejmujących: prawo geodezyjne i kartograficzne, komunikacje interpersonalną, prawo pracy, finanse w JST, partnerstwo publiczno-prywatne oraz obsługę klienta.
6.    Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania strategicznego.
7.    Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień w procesie zarządzania relacjami z klientem.
8.    Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania partycypacją społeczną.
9.    Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu przejrzystości w urzędzie.
10.  Doradztwo przy wprowadzaniu systemu rozwoju kompetencji kadr.
11.   Forum wymiany doświadczeń.
12.   Seminarium podsumowujące projekt.

Biuro Projektu:
Michał Wójcik - Kierownik Projektu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Długa 23/25, 00-238 Warszawa
tel. (22) 351 93 12 fax. (22) 351 93 10
www.frdl.mazowsze.pl

 

Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego” 5 JST jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2010
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-016/11-00

Komunikat o stronie internetowej PINB

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim uruchomił własną stronę internetową: www.nowydwormazowiecki.pinb.pl  na której znajdują się wszelkie informacje potrzebne interesantom oraz druki do pobrania. Podajemy także adres poczty elektronicznej do bezpośredniej komunikacji i elektronicznej korespondencji:pinb@nowodworski.pl

V edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego organizuje V edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011.

Wymiana Dokumentów

W związku z przyłączeniem miejscowości Brody, Brody-Parcele, części wsi Czarnowo, oraz Kosewka do Pomiechówka konieczna będzie wymiana dokumentów przez mieszkańców, których zmiany dotyczą.

Plebiscyt na najlepszego Sołtysa

Wybieramy najlepszego Sołtysa Gminy i Powiatu! Spośród wszystkich sołtysów w naszych gminach, wybierzemy tych, którzy z zaangażowaniem i pasją pełnią swoją społeczną funkcję. W ten sposób chcemy wyróżnić tych działaczy, którzy nie tylko wypełniają zadania, wynikające z codziennych obowiązków sołtysa, ale także np. skutecznie zabiegają o inwestycje w sołectwie czy organizują wraz z mieszkańcami różnego rodzaju akcje, gromadząc ich przy zabawie i wspólnej pracy. Tytuł Sołtysa Gminy zostanie przyznany tym sołtysom,którzy w poszczególnych gminach otrzymają najwięcej głosów mieszkańców. Sołtysem Powiatu zostanie ten sołtys, który otrzyma najwięcej głosów spośród wszystkich w powiecie nowodworskim.
Głosować można wysyłając SMS o treści gn.xx (gdzie xx to numer kandydata z poniższej listy) pod numer 71 051. Koszt SMS to 1,23 zł brutto

 • -

Zakroczymskie Kolędowanie

Serdecznie zapraszamy do Zakroczymia na koncert kolęd, pastorałek i pieśni o Bożym Narodzeniu pt.„Zakroczymskie kolędowanie 2012”. w najbliższą niedzielę godz. 15:00 Kościół o.o kapucynów.

 • -

następna strona »

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji