Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Beneficjent - Powiat Nowodworski. Wartość całkowita projektu: 1.285.686,32 zł. Wartość dofinansowania: 1.068.239,57 zł

W Polsce ogrody postrzegane są najczęściej jedynie jako ozdoba towarzysząca zabudowaniom. Pomija się na ogół ich znaczenie i rolę jaką odgrywają w stosunku do ludzkiej psychiki, zdrowia i samopoczucia.

Badania potwierdzają że kontakt z naturą może odgrywać bardzo ważną rolę w procesie rekonwalescencji i rehabilitacji, zwłaszcza w aspekcie psychicznym. Kontakt z roślinnością, przebywanie wśród drzew lub na otwartej przestrzeni może wpływać uspokajająco, bądź pobudzająco w zależności od jej ukształtowania.

Badania amerykańskich i europejskich naukowców udowadniają, że już niewielkie zmiany w strukturze przestrzennej roślinności oraz w jej składzie gatunkowym w znacznym stopniu podnoszą potencjał terapeutyczny ogrodu. Umiejętnie zaprojektowany teren rekreacyjny z odpowiednio dobranym programem funkcjonalnym może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia przebywających w nim osób.

Kierując się tymi przesłankami Powiat Nowodworski podjął się adaptacji terenu przylegającego do Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla potrzeb prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Ze względu na nowatorski charakter przedsięwzięcia oraz brak jednoznacznych wytycznych projektowych  starano się w taki sposób zagospodarować dostępną przestrzeń – by umożliwić różnego typu aktywności: zarówno o charakterze uspokajającym jak i pobudzającym. Starano się ukształtować przestrzeń umożliwiającą zarówno izolacje i kontemplację jak również stworzenie miejsc sprzyjających nawiązywaniu wspólnych więzi i organizowaniu imprez masowych sprzyjających integracji. Jest to jedna z pierwszych w Polsce prób wykorzystania terenu otaczającego placówkę pomocy społecznej w celu świadomego budowania przestrzeni o określonych funkcjach.

Jednym z problemów z jakimi się spotkaliśmy była trudność jaka wynika z dużego nakładu środków i pracy niezbędnych do okiełznania przyrody. Innym problemem był brak tego typu rozwiązań w Polsce oraz brak wiedzy o tym jak tą przestrzeń kształtować – czy może nawet brak jakichkolwiek przesłanek, iż można taką przestrzeń świadomie zaadoptować i kształtować na cele pomocy w rekonwalescencji czy rehabilitacji. Do rozwiązania problemu sfinansowania przedsięwzięcia znacząco przyczyniła się możliwość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej

Powiat Nowodworski złożył wniosek o dofinansowanie w 2009r., pomyślnie przeszedł ocenę i otrzymał dofinansowanie do inwestycji na poziomie 85% tj. w kwocie:1 068 239,57 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 285 686,32zł.

W wyniku ogłoszonych postępowań przetargowych został wybrany Wykonawca projektu budowlano – wykonawczego, który na podstawie posiadanej przez Powiat koncepcji opracował projekt i pozwolił rozwiązać problemy związane z adaptacją terenu zgodnie z założeniami ogrodu terapeutycznego.

 Ogród terapeutyczny stwarza optymalne warunki i możliwości prowadzenia programów i zajęć o charakterze rehabilitacyjnym i jest traktowany jako uzupełnienie tych programów celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i poprawy stanu zarówno fizycznego jak i psychicznego chorych.

Wybudowany ogrodów terapeutyczny przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku opracowano specjalnie z myślą o przystosowaniu otaczającej budynek przestrzeni do prowadzenia programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Starano się na niewielkiej przestrzeni stworzyć wiele „wnętrz krajobrazowych”, swoistych „pokoi” roślinnych spełniających określone funkcje, przystosowanych do konkretnych działań (ogrody ziołowe, uprawa warzyw, aktywność sportowa, gry i zabawy, scena, ognisko itd.) jak i przystosowanych do wywołania odpowiednich nastrojów (przestrzenie pobudzające i uspokajające). Wykonawca rzeczowej już realizacji założeń projektowych przyczynił się że zakładany przez Beneficjenta – Powiat Nowodworski cel poprawy zdrowia i samopoczucia użytkowników ogrodu został w pełni zrealizowany.

Mamy również nadzieję, że postawiliśmy przysłowiowy „pierwszy krok” i przyczyniliśmy się do rozwoju ogólnie pojętego „ogrodolecznictwa” w Polsce.

 

Cel inwestycji

Nadrzędnym celem programu ogrodoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku jest poprawa fizycznego i psychicznego stanu zdrowia odbiorców. Ogród terapeutyczny powinien stworzyć scenerię o właściwościach leczniczych, oddziałującą na wszystkie zmysły użytkowników i przyspieszającą proces ich rekonwalescencji.

Odbiorcy

Ze względu na brak stałego i ściśle określonego profilu użytkowników ogrodu terapeutycznego, należy założyć jego uniwersalność, możliwość oddziaływania na wszystkie zmysły (użytkownikami ogrodu mogą być osoby niewidome lub niesłyszące), dostępność również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) i przydatność dla różnych grup docelowych (bogaty program funkcjonalno-przestrzenny zapewniający różnorodność możliwych zajęć, interakcji oraz wrażeń estetycznych).

Zakres funkcji ogrodu

1) prowadzenie zajęć sportowych: boisko uniwersalne, stoliki do gry w szachy / warcaby, otwarta przestrzeń trawnika – możliwość zajęć grupowych, zróżnicowany i rozbudowany układ komunikacyjny umożliwiający organizację biegów),

2) organizowanie wydarzeń artystycznych, koncertów, wykładów (scena),

3) organizowanie spotkań grupowych (duża scena, otwarta powierzchnia trawnika dająca możliwość np. rozbicia namiotów i zacieniona pergola na placu - możliwość ustawienia krzeseł, stołów)

4) uprawianie roślin (wyniesione w „donicach” rabaty),

5) pielęgnacja i ingerencja w kompozycyjny układ ogrodu poprzez dodatkowe nasadzenia i wprowadzane roślin odpowiednich dla danej jednostki funkcjonalno – przestrzennej ogrodu (możliwość poznania i obserwacji roślin o szczególnych cechach np. zapachu, koloru, czy dźwięku)

6) spacerowanie (zróżnicowany i rozbudowany układ komunikacyjny)

7) prowadzenie zajęć edukacyjnych, możliwość głębszego poznania otaczającej roślinności.

8) kąpiele słoneczne i powietrzne (otwarta przestrzeń trawnika),

9) prowadzenie terapii i zajęć grupowych (dla dużych grup w obrębie sceny bądź na otwartej przestrzeni trawnika, w przypadku małych grup – przestrzeń ta obejmuje place i „zakątki” ogrodowe kształtowane w odpowiedni sposób by „pobudzać” lub „uspokajać”),

 

Zakres zrealizowanej inwestycji

 

1. budowa przyłączy wodociągowych oraz sieci energetycznych

2. budowa altany i sceny z zadaszeniem

3. kształtowanie terenu i budowa układu komunikacji pieszej – chodniki

4. budowa oświetlenia parkowego, iluminacyjnego i monitoringu terenu

5. budowa układy budowa boiska sportowego

6. budowa kaskady i strumienia wodnego

7. budowa elementów małej architektury – donice

8. montaż ławek, śmietników, trejaży i pergoli

9. realizacja układu nasadzeń roślinnych

10. budowa systemu nawodnienia roślin

 

 

Ogród terapeutyczny - etapy realizacji

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.