Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk

 • Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów,...
  • data: 2015-09-29

Nowodworskie Centrum Medyczne ubiega się o dofinansowanie na przebudowę szpitala

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, po uzyskaniu Uchwały intencyjnej od Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXII/234/2013 z dnia 24 maja 2013r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu „Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym" w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014, w dniu 26 czerwca 2013r. złożyło wniosek o dofinansowanie.

Realizacja inwestycji w 2009 roku

           Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontów w 2009 roku była przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu,  która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 r. Radni otrzymali informację opracowaną przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w układzie zapisów zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2013, z opisem zakresu wykonanych robót oraz wielkości środków wydatkowanych na konkretne zadanie.
            Do głównych inwestycji 2009 roku należały zadania obejmujące przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Inne zadania to adaptacja obiektu powojskowego na nową siedzibę starostwa przy ul. Paderewskiego 3, na którą powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego oraz roboty termomodernizacyjne obiektu warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej i ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań przedstawia się następująco:
1.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale na odcinku 374 m na kwotę 514.637,74 zł,
2.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 3001W Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona na odcinku 1651 m w miejscowości Zakroczym. Przebudowano skrzyżowanie w kształcie ronda, położono nowe chodniki, nową nawierzchnię jezdni, wykonano zatokę postojową dla autobusów szkolnych, nową jezdnię i parking przy cmentarzu oraz oznakowanie pionowe i poziome na łączną kwotę 3.148.211,39 zł,
3.        Dokończenie przebudowy drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola-Augustówek-Czosnów na odcinku 965 m polegającej na położeniu dwóch warstw bitumicznych i przebudowa odcinka o długości 165 m wraz z wykonaniem ronda na ogólną kwotę 1.059.308,65 zł,
4.        Przebudowa drogi powiatowej Nr 2428 Ruszkowo-Studzianki-Nuna na odcinku 2962 m na kwotę 711.406,08 zł,
5.         Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk-Strzegocin na odcinku 1822 m w miejscowości Nasielsk wraz z przebudową mostu, położeniem nowych chodników na łączną sumę 4.459.578,66 zł,
6.        Opracowanie dokumentacji i budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach: Cegielnia Psucka, Psucin, Łomna, Studzianki-Dębinki i w Nowym Dworze Mazowieckim ( ul. Czarneckiego ) na ogólną wartość 530.576,62 zł,
7.        Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na kwotę 189.600,20 zł,
8.        Opracowanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy na przebudowę drogi Nr 2410W Śniadówek-Goławice-Pomiechówek na sumę 85.448,00 zł,
9.        Wykonanie termomodernizacji obiektu garażowo-warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 238.057,44 zł,
10.      Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przygotowującej do termomodernizacji budynku ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 107.988,32 zł.
Z innych zadań opracowany został I-szy etap koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i modernizacji szpitala powiatowego na kwotę 97.600,00 zł. Na utworzenie pracowni tomografii komputerowej wraz z budową pomieszczeń oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Kwotę w wysokości 10.857,92 zł wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na dofinansowanie całego zadania złożono wniosek o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza.
Ogółem na wszystkie zadania inwestycyjne  wykonane w 2009 roku z budżetu powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 14.741.084,81 zł.

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji