Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Nowodworskie Centrum Medyczne ubiega się o dofinansowanie na przebudowę szpitala

Szanowni Państwo!

Starostwo Powiatowe uprzejmie informuje, iż:

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, po uzyskaniu Uchwały intencyjnej od Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXII/234/2013 z dnia 24 maja 2013r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu „Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym" w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014, w dniu 26 czerwca 2013r. złożyło wniosek o dofinansowanie.

Operatorem programu jest:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul Długa 38/40 pokój 109

00-238 Warszawa

Beneficjentem jest Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim (Szpital Powiatowy), ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

W ramach ogłoszonego konkursu ubiegamy się o dofinansowanie projektów dotyczących m. in.:

 1. Poprawy opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie
  w celu zwiększenia liczby urodzeń;
 2. Lepszego dostosowania opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim złożyło wniosek obejmujący swoim zakresem nadbudowę III piętra Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie zostanie przeniesiony Oddział Ginekologiczno-Położniczy, który aktualnie znajduje się na I piętrze oraz przebudowę części I piętra na potrzeby utworzenia Oddziału Geriatrycznego z łóżkami paliatywnymi wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia obu oddziałów. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą badania profilaktyczne, spotkania edukacyjne, szkolenia, warsztaty, szkoła rodzenia itp. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 13 952 000,00zł, w tym 2 790 400,00 zł ze środków powiatu nowodworskiego.

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego zdecydowała się wystąpić o dofinansowanie w/w zadań by poprawić dostępność i jakość opieki perinatalnej i opieki nad osobami starszymi.

W Polsce brakuje łóżek geriatrycznych, łącznie jest ok. 750 łóżek na 40 oddziałach w całym kraju. W województwie mazowieckim nie ma oddziału geriatrycznego i dlatego zdecydowaliśmy się na jego utworzenie. Będzie to korzystne dla wszystkich pacjentów Nowodworskiego Centrum Medycznego, gdyż w ten sposób odciążony zostanie najbardziej oblegany Oddział Wewnętrzny, na który obecnie przyjmowane są osoby starsze wymagające leczenia geriatrycznego.

Nowodworskie Centrum Medyczne od lat boryka się z trudnymi warunkami lokalowymi, brakuje odpowiedniej liczby miejsc na wielu oddziałach, nie ma miejsca by dostawić nowe łóżka na istniejących oddziałach, nie mówiąc o utworzeniu nowych oddziałów i rozszerzeniu zakresu świadczonych usług. Nadbudowa szpitala o jedną kondygnację i przeniesienia tam Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego, które obecnie nie spełniają wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą pozwoli na dostosowanie oddziałów do w/w przepisów oraz uzyskanie wolnej powierzchni na I piętrze, w pobliżu Oddziału Wewnętrznego, gdzie utworzymy Oddział Geriatryczny.

W efekcie powstaną dwa dobrze wyposażone, dostosowane do obowiązujących przepisów komfortowe oddziały, w których będą świadczone usługi medyczne na wysokim poziomie, a dzięki przeprowadzonym w ramach projektu badaniom, szkoleniom, warsztatom i spotkaniom edukacyjnym kadra medyczna oraz pacjenci zdobędą dodatkową wiedzę i umiejętności, w wyniku, czego wzrośnie zaufanie pacjentów do naszego szpitala.

Żywimy nadzieję, że nasz projekt  znajdzie się na liście rankingowej projektów skierowanych do realizacji, co pozwoli na lepsze zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów – głównie mieszkańców powiatu nowodworskiego.

 

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.