Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Ogłoszenie

Starosta Nowodworski

informuje,

że podano do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Mazowieckiej 10, oraz w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowieckina okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat ,na podstawie przepisów ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2010 r.  Nr 102 , poz. 651 z póżn. zm. ) :część nieruchomości o powierzchni 2 000,0 m2  , położonej w obrębie 7 2-06  Nowy Dwór Mazowiecki , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1/25 o pow. 4,1654 ha .

 

S T A R O S T A

mgr Krzysztof Kapusta

Konkurs na Logo i hasło promocyjne Powiatu

Zarząd Powiatu Nowodworskiego zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo i hasła promującego powiat nowodworski oraz na wykreowanie produktu turystycznego będącego symbolem powiatu.Celem konkursu jest wybranie projektu graficznego – logo, hasła promującego oraz produktu turystycznego będącego symbolem powiatu, które będą elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej powiatu. Powinno kojarzyć się z powiatem, jego historią, tradycją, kulturą, przyrodą lub innymi walorami charakterystycznymi dla powiatu i jego społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych, którzy spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz dostarczenie jej na adres organizatora do dnia 16 listopada 2012r. Proponowane projekty powinny budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę powiatu nowodworskiego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 propozycje do każdej kategorii.Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku,na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 111 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 10.

                             Dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Nowodworski

Stosownie do  art. 124 ust.1 i 2 , art.124a , w związku z art. 114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. nr 102 , poz. 651 z późn. zm.)   

podaje do publicznej  wiadomości  informacje o

zamiarze  ograniczenia w drodze decyzji sposobu  korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym   stanie prawnym, położonej  w obrębie ewid. 2 Błędowo , gmina Pomiechówek powiat nowodworski, województwo mazowieckie , stanowiącej działkę nr 80 o pow. 2,61 ha poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na części nieruchomości   linii kablowej SN , linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia i budowę stacji transformatorowej  .

Powyższa nieruchomość  posiada nieuregulowany stan prawny . W ewidencji  gruntów jako władający widnieje zapis „nieustalone Janowski  Koło woj. poznańskie”. We właściwym  miejscowo Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów , co oznacza , że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym  stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

W związku z powyższym wzywa się osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości  aby w terminie  2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie zgłosili  się  do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Paderewskiego 1B ,pok. 27 tel. (0 22) 765 32 54  i udokumentowali  swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości .

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem  ich jako strony  w postępowaniu  o ograniczenie sposobu  korzystania z przedmiotowej nieruchomości .

 

                                                                                                   STAROSTA

                                                                                            mgr Krzysztof Kapusta

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

            Jako osoba odpowiedzialna za sytuację zdrowotną mieszkańców powiatu nowodworskiego, pragnę oficjalnie wyrazić swój sprzeciw wobec projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zakłada drastyczne obniżenie w 2013 r. środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej. Skutkiem powyższego prognozuje się zdecydowane pogorszenie sytuacji ubezpieczonych mieszkańców powiatu w zakresie dostępności do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

            Obniżenie planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia skutkować będzie ograniczeniem ilości świadczeń medycznych, zarówno w zakresie opieki specjalistycznej, jak i lecznictwie szpitalnym, a co się z tym wiąże pogorszeniem nastrojów społecznych.

Dla przedstawienia Państwu pełnej skali problemu, pragnę wskazać, że projekt planu finansowego MOW NFZ na przyszły rok zakłada kwotę 8 829 939,00 zł przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu usługi w 2013 r. określono na kwotę 9 647 577,00 zł, w związku z czym różnica – 817 638,00 zł stanowi deficyt, który uniemożliwia zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb ubezpieczonych mieszkańców powiatu oraz całego Mazowsza na dotychczasowym poziomie.

            Skutki deficytu, w pierwszej kolejności odczujemy my pacjenci, którzy już w obecnych realiach napotykamy na utrudnienia w dostępie do usług specjalistów. Dlatego uważam, iż taka sytuacja nie może pozostać bez reakcji lokalnych władz samorządowych.

            W związku z powyższym, w trosce o dobro wspólnoty mieszkańców powiatu nowodworskiego, pragnę zapewnić Państwa, iż podejmę wszelkie niezbędne działania, celem egzekwowania optymalnych warunków dostępu lokalnej społeczności do konstytucyjnie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

                                                        Starosta Nowodworski

                                                           Krzysztof Kapusta

Bezpłatna mammografia w powiecie nowodworskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach  23 sierpnia – 7 września, na terenie powiatu  prowadzone będą bezpłatne badania mammograficzne. Badanie realizowane jest przez firmę FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

 • Nasielsk  – 23 oraz 24 sierpnia przy Urzędzie Miejskim, ul. Elektronowa 3
 • Czosnów – 5 września przy Urzędzie Gminy, ul. Gminna 6
 • Pomiechówek – 6 września na dziedzińcu Urzędu Gminy, ul. Szkolna 2a
 • Zakroczym – 7 września przy Przychodni Zdrowia, Rynek 8
 • Leoncin – 7 września przy Urzędzie Gminy, ul. Partyzantów 3

Panie, które planują wziąć udział w badaniu proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także  przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

                                                                             Starosta Nowodworski

                                                                                Krzysztof Kapusta

Kontakt

Strona dla dziennikarzy ma pomóc w codziennej pracy i usprawnić kontakt ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Stworzyliśmy ją w oparciu o przekazywane nam pomysły i sugestie. Będziemy ją też dalej udoskonalać tak, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom użytkowników. Jeżeli masz pomysł, co zrobić, żeby dział „Dla mediów” był bardziej przyjazny i użyteczny, napisz do nas

Osoba Do Kontaktów z Mediami 

p.o. Sekretarz Powiatu Agata Januszewska

Tel: 664-193-746

e-mail: sekretarz@nowodworski.pl

 

Administrator Strony

Dział Promocji

Magdalena Czechowicz

Tel: 22-765-32-04

e-mail: promocja@nowodworski.pl

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.