Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Działanie 3.5 poddz. 3.5.1 lokalna infrastr. edukacyjna i sportowa

Priorytet 3 - Rozwój Lokalny
Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku (Z/2.14/III/3.5.1/47/04)

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 30x28x11 m wraz z łącznikiem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Nasielsku i społeczności lokalnej.

 1. Okres realizacji projektu – data rozpoczęcia – 2005.03.10, data zakończenia – 2006.08.31

 2. Wskaźnik planowanego produktu - powierzchnia nowo wybudowanej sali - 1.287,8 m2

 3. Wskaźnik planowanych rezultatów - liczba korzystających z sali: 2006r. - 800 osób.

 4. Wartość całkowita projektu - 2.155.845,26 zł.
  w tym: wydatki kwalifikowalne – 1.915.094,87 zł

  wydatki niekwalifikowalne – 240.750,39 zł

 5. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.435.746,62 zł,

 6. Dotacja budżetu państwa - 191.504,48 zł,

 7. Dotacja Ministerstwa Edukacji i Sportu - 200.000 zł,

 8. Środki własne powiatu nowodworskiego - 87.838,77 zł.

Harmonogram przebiegu realizacji projektu:

 1. Termin przeprowadzenia przetargu - 2004.12.16,

 2. Nazwa wykonawcy - Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „CEPROBUD” Sp z o. o. ul. Niechodzka 19a, 06-400 Ciechanów.

 3. Termin zawarcia umowy z wykonawcą - 09.03.2005,

 4. Termin wprowadzenia wykonawcy na plac budowy - 2005.03.15,

 5. Etapy realizacji projektu:
  - prace przygotowawcze i wykonanie stanu zerowego - 2005.05.31,
  - prace budowlane - 2006.06.30,
  - prace wykończeniowe - 2006.07.31,
  - wyposażenie w osprzęt stały - 2006.07.31,
  - oddanie sali do użytku - 2006.08.31.

 6. Opis wykonywanych prac:


I. ETAP:

 1. Rozbiórka budynku gospodarczego.

 2. Roboty ziemne sali z zapleczem i łącznikiem.

 3. Wykonanie fundamentów.

II. ETAP:

1. Roboty budowlane obejmujące wykonanie ścian sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika.

Stan na 31.12.2005 r.

W ramach prac budowlanych wykonano ściany, stropy, schody, konstrukcję stalową dachu, stolarkę okienną i drzwiową, rurociągi instalacji co
i wodnonanalizacyjnej oraz roboty elektroenergetyczne. Wartość realizacji projektu osiągnięta od początku inwestycji wynosi 1 268 103,88 zł. co stanowi 66,22% wydatków kwalifikowalnych całego zadania. W dniu 07.12.2005r. otrzymano refundację środków z EFRR w pełnej kwocie wnioskowanej w wysokości 563 416,35 zł. Kolejny wniosek o płatność pośrednią na kwotę 387 281,11 zł. został złożony w dniu 30.12.2005r.
W ramach promocji projektu postęp w realizacji inwestycji był omawiany na sesjach i komisjach merytorycznych rady powiatu. Wszystkie materiały informacyjne i dokumenty dotyczące realizacji projektu zawierały loga ZPORR i UE.

III ETAP:

1. Prace budowlane i wykończeniowe.

Stan na 31.03.2006 r.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty wykończeniowe oraz związane z nimi pozostałe roboty budowlane sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika. Do 31 marca 2006 r. wykonane zostały prace wykończeniowe i budowlane polegające na dokończeniu instalacji rurociągów c.o., instalacji parapetów, położeniu części tynków wewnątrz łącznika i sali oraz izolacji termicznej. W dniu 28.102005 r. złożony został wniosek o płatność pośrednią na kwotę 563 416,35 PLN. Refundację środków z EFRR w pełnej kwocie wnioskowanej powiat otrzymał w dniu 07.12.2005 r. Kolejny wniosek o płatność pośrednią na kwotę 387 281,111 PLN został złożony w dniu 30.12.2005 r. Na czas sporządzania sprawozdania za I kwartał 2006 r. powyższa płatność nie została zrefundowana przez wojewodę mazowieckiego.

Stan na 30.06.2006 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty wykończeniowe oraz związane z nimi pozostałe roboty budowlane sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika. Do 30 czerwca 2006 r. zostały wykonane następujące prace wykończeniowe: dokończenie montażu parapetów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych łącznika i sali. Zakończone zostały roboty dot. izolacji termicznej budynku, instalacji ciepłej wody i c.o. Wykonano izolację i warstwy wyrównawcze podłogi oraz posadzki hali. Dodatkowo zamontowano dźwig KALEA. Refundację środków EFRR w kwocie wnioskowanej w dniu 30.12.2005 r. otrzymano w dniu 13.06.2006 r. Kolejny wniosek o płatność pośrednią na kwotę 247 322,51 PLN został złożony w dniu 26.06.2006 r.

Stan na 22.08.2006r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty wykończeniowe oraz związane z nimi pozostałe roboty budowlane sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika. Dokończono montaż urządzeń sanitarnych, armatury czerpalnej, pomalowano posadzki oraz ściany sali, balustrady, schodów i pochylni, zamontowano osprzęt sali na parterze i sali pomocniczej. Zrefundowano wnioskowaną kwotę ze środków EFRR w wysokości 247 322,51 zł. w dniu 18.8.2006r. Ostatni wniosek o płatność - końcowy będzie złożony do 25.09.2006r.

IV. Etap:

1. Wyposażenie w osprzęt stały - oddanie sali do użytku.

W dniu 12 października 2006 r. w obecności władz powiatu, młodzieży, nauczycieli i zaproszonych gości nastąpiło otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja powiatu w kadencji 2002-2006 po oddaniu do użytku w lipcu 2005 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku i modernizacji drogi powiatowej Pomiechówek – Nasielsk.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Starosta Nowodworski pani Maria Kowalska w towarzystwie pani Alicji Lewandowskiej-Bojarskiej – przedstawiciela Kuratorium Oświaty i dyrektora ZSZ pana Grzegorza Duchnowskiego.

Sala gimnastyczna została wybudowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i własnych powiatu nowodworskiego. Łączny koszt budowy zamknął się kwotą 2.134.784,01 zł. z czego udział środków Unii Europejskiej wyniesie 1.435.746,61 zł., co stanowi 74.97% kosztów kwalifikowalnych. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu dofinansowanie wyniosło 200.000 zł., (10,44% kosztów kwalifikowalnych), z budżetu państwa – 191.509,47 zł. (10% kosztów kwalifikowalnych). Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu nowodworskiego. Wykonawcą inwestycji było Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Ceprobud” Sp. z o. o., które rozpoczęło prace w dniu 10.03.2005 r.

Nowo wybudowana sala służyć będzie zarówno uczniom miejscowej szkoły i młodzieży innych szkół ponadgimnazjalnych w Nasielsku na lekcje wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, jak i mieszkańcom całej gminy.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.