Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowodworskim w 2018 roku.
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2018 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 10.11.2017r., na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, składać osobiście w pok. nr 106 (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1) muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
3) nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
6) akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
7) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.992).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
3) złożone po terminie określonym w pkt. 1.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
6. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
2) sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
3) opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
8. Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 211 lub pok.8 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 08 lub 22 765 32 37.

Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

  • /124124/skrytka
  • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

  • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
  • Leasing tel. 22 765 32 83
  • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
  • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.