Małe granty

Ogłoszenie o możliwości składania uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

W budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2024 zabezpieczono środki na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Rekomendowane zadanie do realizacji: organizacja akcji profilaktycznej. Wydarzenie powinno obejmować badania profilaktyczne, inne działania przeciwdziałające otyłości, cukrzycy i promujące zdrowy styl życia. Akcja powinna umożliwiać udział wszystkim mieszkańcom powiatu nowodworskiego. Odbiorcami zadania mogą być osoby z różnych grup wiekowych, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Rekomendowane terminy realizacji zadań publicznych: termin rozpoczęcia zadania minimum miesiąc od złożenia uproszczonej oferty, termin zakończenia realizacji zadania maksymalnie do 30.09.2024 r.

Zasady udzielania dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Organizacja składa do Zarządu Powiatu Nowodworskiego ofertę realizacji zadania na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 2. Na podstawie oferty Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji tego zadania, może je zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Założenia oferty spełniać muszą warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej powiatu.
 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.
 5. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, zaś oferta podmiotu stanowi załącznik do umowy.

Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

 • autor: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, ZPS, data: 2024-05-14

Wstecz