Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Zakończenie kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zakończenie czteroletniej kadencji 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy jest doskonałą okazją do zaprezentowania pełnionej przez nią funkcji. Rada rynku pracy stanowi istotny element kształtowania polityki rynku pracy zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak też w skali kraju. Niewątpliwy wpływ na efekty pracy powiatowej rady rynku pracy ma ścisła współpraca z powiatowym urzędem pracy, który przygotowuje i przekazuje najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy. Co równie ważne - organom zatrudnienia współpraca ta pozwala na wspólne opracowywanie i realizowanie polityki rynku pracy oraz daje możliwość spojrzenia na konkretny problem z wielu punktów widzenia.

Powiatowa rada rynku pracy to organ opiniodawczo - doradczy starosty w sprawach polityki lokalnego rynku pracy realizowanej  przez władze publiczne  w oparciu o dialog  i współpracę z partnerami społecznymi.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, spoleczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań i opiniowanie opracowanych przez  powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji  samorządu powiatu i sprawozdań   z ich wykorzystania
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia
 6. inicjowanie programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy

Rada rynku pracy jest organem kolegialnym. Jej kadencja trwa 4 lata i na taki czas powoływani są jej członkowie. Pracami rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał, a zwołuje je w porozumieniu ze starostą przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący rady. Na przewodniczącym rady spoczywa większość obowiązków organizacyjno-reprezentacyjnych zaś techniczną obsługę powiatowej rady rynku pracy - obok znaczącego wkładu merytorycznego - zapewnia powiatowy urząd pracy.

W skład kończącej kadencję 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w powiecie nowodworskim wchodzili przedstawiciele:

 • Krystian Buszta – Rada Powiatu Nowodworskiego – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w latach 2015-2018
 • Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski – kadencji Rady w latach 2015-2018
 • Przemysław Bagiński – NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
 • Agata Busłajew – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego
 • Pawel Calak – Zarząd Powiatu Nowodworskiego
 • Jacek Całus – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Aneta Dziewanowska – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
 • Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w latach 2018-2019
 • Radosław Kasiak – Zarząd Powiatu Nowodworskiego
 • Bogdan Ruszkowski – Mazowiecka Izba Rolnicza

 

Wszystkim Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy upływającej kadencji 2015-2019 składam gorące podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, osobiste inicjatywy  i wspieranie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w działaniach na rzecz kształtowania nowoczesnego rynku pracy, w tym poprzez utworzenie Nowodworskiego Partnerstwa Lokalnego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Dworze Mazowieckim

 Marzenna Boczek

 

 • autor: Marzenna Boczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy , data: 2019-02-25
 • Powiatowa Rada Rynku Pracy
 • Powiatowa Rada Rynku Pracy

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.