Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Informacja o wnioskach złożonych przez powiat nowodworski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Edycja trzecia – złożono 2 wnioski:

Obszar inwestycyjny - Infrastruktura drogowa

 • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Mochty -Smok na terenie byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wnioskowana droga powiatowa przebiega przez teren byłego PGR zlokalizowanego w miejscowości Mochty-Smok. Konstrukcja istniejącej nawierzchni wymaga natychmiastowej przebudowy ze względu na liczne fałdy i spękania, ubytki w nawierzchni oraz odkształcenia. W związku z licznymi odkształceniami droga ta nie ma odpowiedniego odwodnienia. Specyficzne położenie drogi, która przebiega przez parowe powoduje uciążliwości dla mieszkańców oraz jej użytkowników. Brak należytego odwodnienia powoduje ciągle rozmycia nawierzchni skutkujące brakiem przejazdu. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańcy odcięci są od pomocy służb ratowniczych. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie jej gruntownej przebudowy w celu poprawy komfortu życia mieszkańców byłego PGR-u oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. Zakres prac: wykonanie przebudowy nawierzchni z mieszkanek mineralno-bitumicznych, poszerzenie nawierzchni, wykonanie robót brukarskich, odwodnienia, odtworzenie poboczy, rowów przydrożnych oraz innych robót towarzyszących. Ze względu na bezpośrednie połączenie z drogą krajową przebudowywany odcinek stanowi alternatywny objazd dla służb oraz użytkowników ruchu drogowego w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych.

Wnioskowana kwota – 1 930 600,00 zł.

Kwota inwestycji – 1 970 000,00 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czajki na terenie byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wnioskowana droga powiatowa przebiega przez teren byłego PGR-u zlokalizowanego w miejscowości Czajki, gm. Nasielsk. Stan infrastruktury drogowej na wskazanym terenie jest niezadowalający. Liczne spękania i odkształcenia nawierzchni powodują trudności w przemieszczaniu się mieszkańców terenu oraz innych uczestników ruchu drogowego, którzy korzystają z ww. drogi, jako alternatywnego objazdu dla drogi wojewódzkiej. Teren, na którym znajduje się wnioskowany odcinek drogi powiatowej jest terenem rolnym, w związku, z czym z drogi tej korzysta ciężki sprzęt rolniczy, co negatywnie wpływa na jej konstrukcję. Dlatego też niezbędna jest jej przebudowa w celu poprawy życia mieszkańców dawnego PGR. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy PGR będą mieli zapewniony szybszy dojazd służb ratowniczych oraz poprawę ich bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji przyczyni się do zminimalizowania wykluczenia społecznego mieszkańców zamieszkujących tereny PGR oraz usprawni im dojazd do miejsc użyteczność publicznej (szkoły, ośrodki kultury i zdrowia, itp.) oraz miejsc aktywności zawodowej. Zakres prac: przebudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie robót brukarskich, odtworzenie poboczy gruntowych oraz rowów przydrożnych i wykonanie pozostałych robót towarzyszących.

Wnioskowana kwota: 1 930 600,00 zł.

Kwota inwestycji – 1 970 000,00 zł.

Edycja druga – złożono 3 wnioski:

Obszar inwestycyjny - Infrastruktura społeczna

 • Modernizacja pomieszczeń Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Nowodworskim Centrum Medycznym

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Nowodworskim Centrum Medycznym wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów. Ze względu na obecny stan wymagane jest przeprowadzenie w trybie pilnym remontu, którego celem będzie dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych, a także wyposażenie obiektu w nowy sprzęt i narzędzia. Zakres prac obejmować będzie: modernizację istniejących pomieszczeń w celu dostosowania do obsługi większej ilości sprzętu typu: respiratory, monitory, pompy strzykawkowe, perystaltyczne, terapia nerko zastępcze, zamknięte zestawy do odsysania, bronchoskopia, usg oraz zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu obsługi pacjentów a także personelowi medycznemu. Ze względu na specyfikę oddziału, do którego trafiają pacjenci w stanie ciężkim, wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania, co najmniej jednego z układów, wymagane jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni pozwalającej również na izolowanie pacjentów z powodu rożnego typu nadkażeń. Koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia zgodnie z katalogiem świadczonych usług. Modernizacja ma na celu poprawę, jakości usług medycznych oraz utrzymanie właściwego standardu przynależnego dla oddziału intensywnej opieki medycznej.

Wnioskowana kwota: 4 207 500,00 zł.

Wartość inwestycji: 4 950 000,00 zł.

Obszar inwestycyjny - Infrastruktura drogowa

 • Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski- Nowiny-Leoncin.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zapewni dojazd mieszkańcom do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urząd gminy, kościół, przychodnia, itp.), skróci czas dojazdu służb ratunkowych do mieszkańców (policja, pogotowie, straż pożarna). Ze względu na zdegradowaną konstrukcję nawierzchni, liczne spękania i odkształcenia niezbędne jest dokonanie przebudowy wnioskowanej drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga stanowi alternatywny objazd w przypadku nieszczęśliwych wypadków drogowych dla drogi wojewódzkiej, z którą łączy się wnioskowana droga. Zakres prac: przebudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych, odtworzenie poboczy gruntowych i rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania oraz innych robót przygotowawczych. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom oraz uczestnikom ruchu drogowego.

Wnioskowana kwota: 8 455 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 8 900 000,00 zł.

 • Przebudowa strategicznych dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk i gminy Zakroczym.

Przebudowa strategicznych dróg powiatowych relacji Nasielsk -Nuna, Nuna- Studzianki -Ruszkowo oraz Zakroczym-Smoły-Zaręby.  Zapewniają bezpośredni dojazd do budynków użyteczności publicznej (gminy, szkół, urzędów powiatowych, obiektów kultu religijnego, ośrodka zdrowia, itp.) Przebudowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, stanowić będzie alternatywny objazd w przypadku zdarzeń na dr. wojewódzkich, wpłynie korzystnie na środowisko i życie mieszkańców. Zakres prac: przebudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ciągów pieszych, odtworzenie poboczy gruntowych oraz rowów, odtworzenie oznakowania oraz wykonanie innych robót towarzyszących. Dzięki przebudowie ww. dróg poprawie ulegnie komfort podróży, znacząco zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Wnioskowana kwota: 4 655 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 4 900 000,00 zł.

 • granatowe tło, w prawym górnym rogu herb powiatu i logo...

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.