Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Najnowsza tarcza!!! Ważne informacje dla pracodawców!!!

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, że 22 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania pomocy z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych obostrzeniami związanymi z COVID-19. Wśród form pomocy znalazły się: jednorazowa dotacja, zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe.

Najnowsza tarcza antykryzysowa obejmie trzy kody PKD działalności gospodarczej, uprawnione do skorzystania z tarczy:

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jednorazowa dotacja realizowana przez powiatowe urzędy pracy

W ramach wskazanego w rozporządzeniu pakietu wsparcia powiatowy urząd pracy wypłacać będzie jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 odnotowali, co najmniej 40% spadek przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dot. przeważającego kodu PKD (tj. 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.).

Dotacja nie będzie mogła być udzielona mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski o dotację będzie można składać do powiatowego urzędu pracy od dnia 01 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Nabór na składanie wniosków zostanie ogłoszony 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do śledzenia strony: www.ndm.praca.gov.pl

Pozostałe formy wsparcia realizowane przez zakład ubezpieczeń społecznych

Świadczenie postojowe

Rozporządzenie poza dotacją na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przewiduje wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy działający na podstawie wyżej wymienionych kodów PKD (tj. (tj. 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.) będą mogli ubiegać się również o czasowe zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS. Instytucją zajmującą się tymi dwoma formami wsparcia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie ze składek ZUS

W myśl rozporządzenia zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie musiał być jednak niższy, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będzie przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2021 r., nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r., chyba, że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS płatnik składek zobowiązany będzie przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.

Świadczenie postojowe - warunki

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie dodatkowego, jednego świadczenia postojowego, przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

 • autor: źródło: www.ndm.praca.gov.pl

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 01
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.