AKTUALNOŚCI

Przypominamy o obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów do posesji

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich Zarząd Powiatu Nowodworskiego – zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego przypomina mieszkańcom o ciążącym na nich obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych. Wiąże się z tym również konieczność czyszczenia przepustów pod zjazdami. Powyższy obowiązek wynika z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 645) zgodnie z którym: "utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi". 

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia. Zarządcy dróg, a wiec gmina lub powiat, udrożniają rowy, ale w niektórych miejscach odwodnienie nie jest w pełni sprawne przez zapchane przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody, ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów.

Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.

W nawiązaniu do powyższego prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie piętrzenia się spływającej wody, a w efekcie nasiąknięcia a nawet rozmycia korony drogi oraz podtopienia terenów przyległych.

  • zapełniony wodą rów