Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat nowodworski

Powiat nowodworski jest organem prowadzącym następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim.
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.
 5. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontakt do każdej placówki znajdziecie tutaj

Informacja o kwotach dotacji

Informacja o zaktualizowanych  kwotach dotacji oraz podstawowej kwocie dotacji (zgodnie z art. 78c ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) przysługujących na jednego ucznia szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Nowodworski i na ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w roku 2017.

Podstawowe kwoty dotacji ustalone zgodnie z art. 78b oraz na podstawie art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), przyjęte przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Uchwałą Nr 306/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr 385 /2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

 1. 6 041,00 zł – podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, w którym realizowany jest obowiązek nauki, tj. w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Powiatu Nowodworskiego.
 2. 1 903,04 zł – podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zaocznego, tj. w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym na ucznia szkoły tego typu i rodzaju prowadzonej przez   gminę w powiecie nowodworskim.
 3. 2 578, 00 zł - podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia szkoły policealnej zaocznej, tj. w wysokości określonej dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym  szkołę danego typu i rodzaju.

 

 • autor: Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, data: 2017-12-06

Porozumienie dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

Zgodnie z Porozumieniem  zawartym w dniu 23 listopada 2016 r. Powiat Nowodworski przekazuje z dniem 1 września 2017r. Gminie Pomiechówek zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.