Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dotacje na rozwój sportu na terenie powiatu nowodworskiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto prowadzące działalność sportową na terenie powiatu nowodworskiego mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego obejmującego tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r. W zakresie:

 1. organizacji imprez oraz współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 2. organizacji przedsięwzięć rekreacyjno-ruchowych dla dzieci i młodzieży,

Dotację na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez klub sportowy. Oferty na rok budżetowy 2022 można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie do 19 listopada 2021 r.

 • autor: Wydział Obsługi Szkół i Edukacji

Nabór do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Fundacja Santander chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. W programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe.

Projekty można składać od 15 października do 15 listopada 2021 r. (do godz. 23:59) na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 8 000 złotych. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu dostępnego na stronie Fundacji. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 grudnia 2021 r. na stronie internetowej fundacji.

 • autor: Fundacja Santander

Dotacje Fundacji mBanku - jednorazowa pomoc finansowa

Fundacja mBanku prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Najbliższy termin składania wniosków mija 25 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00.

Fundacja może sfinansować np. matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których uczniowie zobaczą ciekawsze oblicze tej nauki.

Główne zasady otrzymania dotacji:

 • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej, np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.
 • Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku,
 • biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy 
  samorządu terytorialnego,
 • uczelnie wyższe.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Fundacji mBanku.

Dotacje z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 2. organizacjom pozarządowym,
 3. innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Cele projektów

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

 1. kultury jako dziedzictwa narodowego,
 2. szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 3. ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 4. sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 5. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 6. ochrony środowiska,
 7. kultu religijnego,
 8. dobroczynności,
 9. oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,
 10. inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Szczegóły składania wniosków

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.

 • autor: źródło www.fundusze.ngo.pl, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.