Konkursy i małe granty

Granty z Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Jej cele statutowe obejmują między innymi wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół a także popularyzowania wiedzy bankowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz szkoły i przedszkola.

Program Grantów Fundacji LOTTO

Kto może złożyć wniosek ? Instytucje non-profit: Stowarzyszenia, fundacje. Szkoły, przedszkola. Kluby sportowe. Jednostki samorządu terytorialnego. Domy kultury, biblioteki. Szpitale. Parafie. Domy dziecka. Inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym. Na co można uzyskać wsparcie?

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Kto może złożyć wniosek? Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe oraz publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Kto może złożyć wniosek? Podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja PZU zachęca do ubiegania się o dotacje pozakonkursowe. O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.