Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Ruszyła XV edycja programu PATRIOTYZM JUTRA

Szanowni Państwo, przekujemy informację o programie od organizatora:

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm jutra” - edycja 2023, który ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć  zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do  lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, jak i wzorem wniosku, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji. Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac: www.witkac.pl

Wnioski należy składać do 27 lutego 2023 roku do godziny 23:59. Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2022 rozdysponowano 40 mln złotych i dofinansowano ponad 1500 projektów. Zgłoszono blisko 12 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 117 zadań. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono bardzo różnorodnym dziedzinom historii: politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:

Życzymy Państwu powodzenia i zapraszamy do współpracy!

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kto może zostać uczestnikiem Konkursu?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, uczestnikami Konkursu mogą zostać:

 • koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.) lub
 • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub
 • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
 • ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.
 
Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: lipiec 2023 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
 
Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.
 
Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

KGW zaprezentują na potrzeby Konkursu:

 • 4 potrawy z wykorzystaniem ziemniaków, w tym: dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło oraz jedną przystawkę
 • obrzęd/zwyczaj żniwny lub dożynkowy charakterystyczny dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno–muzyczno–ruchowej nie dłuższej niż 4 minuty.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/. W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00 – 15.00, tel. 22 695 11 99.

mFundacja prowadzi nabór wniosków o dotacje na projekty łączące edukację matematyczną z ekologią

Dotacje Fundacji mBanku to całoroczny program, który finansuje kreatywne działania edukacyjne na rzecz matematyki. Od tego roku, fundacja ogłaszać będzie nowy temat przewodni dla projektów, który obowiązywać będzie od każdego października przez następne 12 miesięcy. Od października 2022 roku tematem przewodnim jest połączenie matematyki z ekologią. Forma projektu jest dowolna. Wspierane będą konkursy, lekcje specjalne, zajęcia dodatkowe, spotkania edukacyjne, warsztaty oraz inne działania łączące wiele obszarów, a które ukażą matematykę, jako dziedzinę praktyczną i inspirującą. 

Bezpośrednią inspiracją dla tegorocznej edycji jest niedawno wydana książka autorstwa Mai Krämer – „Matematyka na Zielono”. 

O dofinansowanie mogą występować:

 • NGOsy działające dłużej niż 1 rok
 • szkoły publiczne
 • przedszkola publiczne
 • biblioteki
 • uczelnie wyższe

Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.

O dotacje mFundacji można ubiegać się przez cały rok. Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu. 

Termin przyjęcia wniosku:

 •  Styczeń 2023 - 23.01.
 •  Luty 2023 - 20.02.
 •  Marzec 2023 -  20.03.
 •  Kwiecień 2023 - 17.04.
 •  Maj 2023 - 22.05.
 •  Czerwiec 2023 - 19.06.
 •  Lipiec 2023 - 24.07.
 •  Sierpień 2023 - 21.08.
 •  Wrzesień 2023 - 18.09.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia projektu są na stronie mFundacji: www.mbank.pl/mfundacja/dotacje.

XI Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2023

DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz 11 uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych oraz niwelowanie nierówności społecznych. Corocznie od dziewięciu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to jeden z najważniejszy projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Pula środków przeznaczonych na realizację tej edycji konkursu wynosi 1 milion złotych!

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 roku.

Wszystkie pozostałe informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu, sposobach aplikacji oraz pliki do pobrania znajdują się na https://dozfundacja.pl/granty/.

Program Grantów Fundacji LOTTO

Kto może złożyć wniosek ?

Instytucje non-profit:

 1. Stowarzyszenia, fundacje.
 2. Szkoły, przedszkola.
 3. Kluby sportowe.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Domy kultury, biblioteki.
 6. Szpitale.
 7. Parafie.
 8. Domy dziecka.
 9. Inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym.

Na co można uzyskać wsparcie?

Inicjatywy organizacji non-profit zgodne z celami statutowymi Fundacji.
Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:

 1. Sport.
 2. Kultura i tradycja, historia.
 3. Edukacja.
 4. Pomoc społeczna.
 5. Ekologia.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. Informacje o celu podjętych działań.
 2. Dokładny opis Projektu z jego szczegółowym harmonogramem.
 3. Wskazanie źródeł finansowania Projektu (poza darowizną Fundacji), a w przypadku finansowania z innych źródeł niż środki własne, wskazanie tych źródeł i informacji czy Wnioskodawca już dysponuje tymi środkami czy dopiero o nie występuje.
 4. Preliminarz kosztów Projektu, z zaznaczeniem z jakich źródeł finansowania dany koszt będzie pokrywany.

Termin składania wniosków:

Nabór ciągły. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku, na min. 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku o krótszym terminie rozpoczęcia realizacji.

Źródło / Więcej informacji:

https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Kto może złożyć wniosek?

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 2. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe oraz publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
 3. Inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Na co można uzyskać wsparcie?

Projekty dotyczące promocji i wspierania:

 1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych.
 2. Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
 3. Działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej.
 4. Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów.
 5. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
 8. Ochrony i promocji zdrowia.
 9. Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 11. Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą.
 12. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich.
 13. Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
 14. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
 15. Kultu religijnego.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Darowizna jest przyznawana na realizację działań zgodnych z celami statutów podmiotów wnioskujących o jej otrzymanie. Darowizna może zostać przyznana na realizację przedsięwzięć niekomercyjnych. Wnioskodawca może uzyskać maks. jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego. W ramach przyznanej darowizny nie można finansować zakupu nieruchomości. W przypadku braku decyzji Zarządu Fundacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku uznaje się go za odrzucony.

Termin składania wniosków: 

Nabór ciągły

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Kto może złożyć wniosek?

Podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).

Na co można uzyskać wsparcie?

Przedsięwzięcia zgodne ze celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w następującym zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  • upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  • kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  • ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji Polonii i Polaków za granicą;
 2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
 3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
 4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Opis:

Organizatorem programu jest Polska Fundacja Narodowa.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu.

Koszty niekwalifikowalne:

 • diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych;
 • koszty ponoszone przed wypłaceniem dofinansowania;
 • koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu.

Termin składania wniosków:

Nabór ciągły

Źródło / Więcej informacji:

https://www.pfn.org.pl/kontakt/

Konkurs „odLOTTOwe ferie”

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

Organizacja obozu – warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2023 rok w każdym województwie, tj.:
  • 16 – 29 stycznia 2023 r., województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r., województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r., województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
  • 13 – 26 lutego 2023 r., województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
  • UWAGA – wniosek należy złożyć najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem obozu.
 3. Każdy obóz powinien:
  1. trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni, a przerwa weekendowa (sobota - niedziela) może, ale nie musi być zaliczana do czasu trwania obozu;
  2. dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;
  3. mieć charakter stacjonarny;
  4. zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
  5. plan zajęć musi obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”;
  6. każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.
 4. Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania wynosi co najmniej 5% (pięć procent) łącznych kosztów obozu.
 6. Do kosztów ze środków własnych Organizator może zaliczyć opłaty za prąd oraz ogrzewanie, o ile zajęcia odbywają się w stałej siedzibie Organizatora.
 7. Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu
  (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).
 9. Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Okres dofinansowania może obejmować od 5 do 10 dni obozu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Organizatora konkursu Fundacji Lotto.

 • autor: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja PZU zachęca do ubiegania się o dotacje pozakonkursowe. O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach jej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych. Fundacja wspiera organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Więcej informacji, w tym regulamin dotacji pozakonkursowych, dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji PZU.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.