Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2020 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2020r.”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust. 2a i ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019r. poz. 688), Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2020 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
  w terminie do dnia 03.10.2019r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000)
 1. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 1.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 4.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 5.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert,
 2. sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 3. opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
 1.  Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

 

Starosta Nowodworski

 /-/Krzysztof Kapusta

UCHWAŁA NR 6/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku

 • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, WAO, data: 2018-11-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2019r.”

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie nowodworskim w 2019 roku.

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018r. poz. 450 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
  w terminie do dnia 31.10.2018r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
,
składać osobiście w pok. nr 106  (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106,
I piętro.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub
  z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1000)
 1. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt. 1.
 1.  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2.  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3.  Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
 4.  Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 5.  Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
 1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert,
 2. sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
 3. opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
 1.  Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 8 lub pok.211 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 37 lub 22 765 32 08.

 

 Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

 

 • autor: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, WAO, data: 2018-10-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. wyjazd turystyczno – integracyjny „Miasto Królewskie-Sandomierz” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Chemików 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 103,
 3. listownie na adres PCPR ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „wycieczka –promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony:

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Chemików 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 103,
 3. listownie na adres PCPR ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, A.Daniszewska PCPR, Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, data: 2018-04-16

UCHWAŁA NR 394/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

 • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR, data: 2017-12-21

UCHWAŁA NR 384 /2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, WAO

UCHWAŁA Nr 377/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowodworskim w 2018 roku.
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2018 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 10.11.2017r., na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, składać osobiście w pok. nr 106 (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1) muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
3) nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
6) akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
7) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.992).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
3) złożone po terminie określonym w pkt. 1.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
6. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
2) sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
3) opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
8. Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 211 lub pok.8 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 08 lub 22 765 32 37.

Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjazna Wspólnota na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki
  oraz dodatkowo
 4. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR, data: 2017-05-05

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowodworskim w 2017 roku.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji