Małe granty

Ogłoszenie o możliwości składania uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

W budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2023 pozostały środki na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rekomendowane zadania do realizacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: organizacja turnieju / wydarzenia sportowego, zajęć sportowych / treningów dla wybranej grupy wiekowej / społeczności, innych zadań wpisujących się w działalność z ww. zakresu.

Rekomendowane zadania do realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja koncertu patriotycznego / świątecznego.

Rekomendowane terminy realizacji zadań publicznych: termin rozpoczęcia zadania minimum miesiąc od złożenia uproszczonej oferty, termin zakończenia realizacji zadania maksymalnie do 27.12.2023 r.

Zasady udzielania dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Organizacja składa do Zarządu Powiatu Nowodworskiego ofertę realizacji zadania na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 2. Na podstawie oferty Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji tego zadania, może je zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Założenia oferty spełniać muszą warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej powiatu.
 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.
 5. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, zaś oferta podmiotu stanowi załącznik do umowy.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz instrukcji jej wypełninia znajduje się na stronie internetowej powiatu w zakładce wzory dokumentów: https://www.nowodworski.pl/652.

Mały grant dla NGO - infografika

Mały grant (małą dotację do 10 tys. zł) przyznaje bez konkursu samorząd na realizację zadania publicznego. Na stosowanie małych grantów pozwala ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zlecanie realizacji zadań w tej formule opisane jest w artykule 19a tej ustawy. Zbiór informacji o tej formie pozyskiwania środków zawiera infografika pod linkiem: https://publicystyka.ngo.pl/maly-grant-dla-ngo.

 • autor: www.ngo.pl

Brak ogłoszeń