Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień NGO - Non Governmental Organisation, czyli Organizacji Pozarządowych.

Jak wskazuje definicja organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Jednak za tą definicją kryją się… ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania i chęci niesienia dobra.

Choć dla niektórych określenie organizacje pozarządowe jest nieznanym terminem, to bardzo często korzystamy z ich wsparcia, nawet o tym nie wiedząc. Organizacje w formie między innymi stowarzyszeń, fundacji czy klubów sportowych prowadzą badania profilaktyczne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży czy zajmują się zbiórką środków finansowych dla swoich podopiecznych.

W tym szczególnym dniu zachęcam do wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych – w formie zaangażowania się swoim wolnym czasem, swoimi umiejętnościami czy środkami finansowymi – na przykład poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Wykaz OPP z terenu powiatu nowodworskiego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku znajduje się na stronie: https://www.nowodworski.pl/647,przekaz-1-5.

Pragnę również podziękować wszystkim z Państwa oraz każdemu z osobna, z którymi powiat nowodworski dotychczas współpracował. Wasza praca na rzecz mieszkańców jest nieoceniona.

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta

Nabór ekspertów do współpracy przy Strategii rozwoju metropolii warszawskiej

Nabór na ekspertów oraz przedstawicieli NGO do współpracy przy Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zachęca do włączenia się do prac w grupach tematycznych współtworząc „Strategię rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Rekrutacja została przedłużona do 17 lutego 2023 roku.

Nabór obejmuje rekrutację do czterech grup tematycznych:

 • Metropolia w ruchu,
 • Metropolia otwarta na ludzi,
 • Metropolia zrównoważona,
 • Metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in.:

 • opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej);
 • wypracowanie wkładu do Strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań);
 • rekomendowanie odpowiednich zapisów do Strategii (wpływ na przygotowanie poszczególnych produktów i projektu dokumentu).

Więcej informacji:

www.omw.um.warszawa.pl

Zmiany dotyczące NGO w kontekście Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zmiany zachodzą w samym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, ale też w organizacjach. I te drugie zmiany należy zgłaszać do CRBR. Redakcja portalu NGO.PL przypomina o przepisach, obowiązkach organizacji i zasadach ustalania beneficjentów rzeczywistych.

W instrukcji do wypełniania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pojawiły się nowe pola i polecenia dotyczące zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Ponadto zmianie uległ termin zgłoszenia zmiany danych w organizacji - do tej pory było to 7 dni, a od 10 listopada 2022 r. jest to 14 dni.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej portalu www.ngo.pl.

 • autor: Katarzyna Sadło dla ngo.pl

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Szanowni Państwo,

9 września 2022 Federacja Mazowia i Stowarzyszeniem Mierz Wysoko wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury organizują XVIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Program uwzględnia doradztwo indywidualne w zakresie budżetowania, księgowości, promocji i dostępności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Link do rejestracji znajduje się tutaj: https://forms.gle/vnaRxYMQ8eEaDx4W7 

Zachęcamy do zapisów.

O czym musi pamiętać NGO, która dostała darowiznę pieniężną

Darowizny finansowe (pieniężne) może otrzymać każda fundacja i każde stowarzy­szenie, w tym również stowarzyszenie zwykłe. Darowiznę można otrzymać na wybrane działanie statutowe organizacji pozarządowej, np. dokarmianie dzieci. Darowizna to pieniądze z kieszeni osoby – to gotówka, przelew na konto, które darowuje stowarzyszeniu, fundacji (NGO). Portal ngo.pl przygotował specjalną infografikę "Darowizna pieniężna. O czym musi pamiętać Twoja organizacja". Zachęcamy do zapoznania się z nią na stronie internetowej https://publicystyka.ngo.pl/.

 • autor: Renata Niecikowska, www.ngo.pl

Dostępność architektoniczna w organizacji pozarządowej

Warto zadbać o to, aby organizacja pozarządowa realizowała zadania publiczne w miejscach dostępnych oraz miała dostępną architektonicznie siedzibę. Tym bardziej, jeżeli stara się o dotacje ze środków publicznych (np. samorządowych): wówczas będziecie zobligowani do spełnienia minimalnych wymagań z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej obowiązki te należy realizować przynajmniej poprzez:

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
 • instalację urządzeń lub zastosowanie w budynku środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

O tym jak sprawdzić dostępność swojej organizacji oraz w jaki sposób dostosować się do przepisów ustawy przeczytać można w specjalnym artykule na stronie internetowej www.ngo.pl.

 • autor: Anna Żórawska, Fundacja Kultury bez Barier, www.ngo.pl

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych organizacji pozarządowych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o nowym obowiązku nałożonym na fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Tym obowiązkiem jest zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W rozumieniu tej ustawy beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”. Najczęściej beneficjentem rzeczywistym będzie każdy członek zarządu organizacji.

Organizacje muszą więc jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (pod adresem strony internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni. Powyższy obowiązek wchodzi w życie 31 października 2021 roku. Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy będzie dotyczył noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie). Pozostałe NGO zostaną zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r., czyli trzy miesiące od "pojawienia" się stowarzyszeń i fundacji w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (który to artykuł wskazuje jakie podmioty dostarczają danych do Rejestru).

Informacje na temat tego obowiązku w kontekście organizacji pozarządowych znaleźć można stronie internetowej: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika. Pytania dotyczące zapisów ustawy należy kierować do Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów e-mailowo pod adresem: sekretariat.IF@mf.gov.pl lub telefonicznie: +48 (22) 694 30 60.

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Zapewnienie dostępności – prawa i obowiązki. Co muszą wiedzieć NGO?

Czym jest dostępność? Kogo dotyczy – czyli komu służy, a kto ma ją zapewnić? Jaką rolę mogą odegrać organizacje społeczne w zapewnianiu dostępności? Jakie obowiązki w zakresie dostępności muszą realizować same organizacje? O tych zagadnieniach redakcja www.ngo.pl zorganizowała bezpłatny webinar. Transmisja odbyła się 15 kwietnia 2021. Spotkanie było tłumaczone na PJM.

Z nagrania dowiesz się:

 • dlaczego dostępność jest ważna,
 • kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy,
 • jakie są obszary, w ramach których wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać,
 • jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności,
 • które NGO-sy muszą same stosować się do wymagań dotyczących dostępności i jak to robić.

Nagranie i pozostałe informacje dotyczące poruszanych zgaadnień dostępne są na stronie internetowej redakcji www.ngo.pl.

 • autor: www.ngo.pl

Zapewnienie dostępności przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą o dostępności cyfrowej, na wybrane organizacje pozarządowe nałożone są dodatkowe obowiązki. Mają one na celu ułatwianie codziennego funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami. Jako taką osobę rozumiemy każdego, kto ze względu na różne okoliczności, musi podjąć dodatkowe działania, aby jakąś barierę czy ograniczenie przezwyciężyć. Przykładami osób pokonujących bariery mogą być niepełnosprawni, którzy nie mogą odczytać treści umieszczonych na stronie internetowej, seniorzy, którzy mają problem z dotarciem do budynku czy kobiety w ciąży, które mają trudności w poruszaniu się po schodach. Zachęcamy do weryfikacji, czy Państwa organizacja, zgodnie z ww. ustawami, musi spełniać pewne wymogi dotyczące dostępności, na przykład budynku siedziby organizacji czy posiadanej strony internetowej.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązki organizacji pozarządowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania środków pochodzących z trzech źródeł – od pracownika, od pracodawcy i z budżetu państwa. Program jest dobrowolny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Co zatem trzeba wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa jako pracodawca i jak je prawidłowo wypełnić?

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Przekaż organizacji darowiznę i skorzystaj z odliczenia podatkowego

Jak pokazują statystyki, rzadko przekazujemy darowizny finansowe na cele statutowe organizacji pozarządowych (na cele pożytku publicznego) i korzystamy z odliczenia podatkowego. Trochę zapomnieliśmy o tym, że darowiznę przekazaną przelewem na konto organizacji można odliczyć od podatku (np. w 2018 r. zrobił to tylko 1% podatników). Masz szansę zmienić to, przekazując darowiznę wybranej fundacji, stowarzyszeniu, jeszcze do końca grudnia tego roku.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Stowarzyszenie zwykłe a klub sportowy - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z różnicami i podobieństwami pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym (lub uczniowskim klubem sportowym).

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach organizacje pozarządowe mogą działać jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w uproszczonej formie jako stowarzyszenie zwykłe. Poniżej przedstawiamy podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma formami.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Spotkanie on-line? Z tymi aplikacjami sprawnie zorganizujecie wideokonferencję

W dobie koronawirusa coraz więcej organizacji przenosi swoją aktywność do sieci. Warto wiedzieć, że istnieje wiele świetnych i – co bardzo ważne – darmowych narzędzi, które umożliwią Wam wygodną organizację wirtualnych spotkań i podtrzymanie codziennych relacji. Oto lista darmowych aplikacji:

 • Skype,
 • Google Hangouts,
 • Zoom,
 • WhatsApp,
 • Talky,
 • Facebook Messenger,
 • Facebook Workplace.

Więcej informacji na temat wymienionych aplikacji znajdziecie Państwo na stronie www.ngo.pl (kliknij tutaj).

 
 • autor: Krzysztof Swoboda, publicystyka.ngo.pl, data: 2020-03-27

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu chętne do realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Szanowni Państwo, 18 września 2019 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Korzystają z niej osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (obecnie o powierzchni powyżej 400 m2 a od września 2021 o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z organizacjami pozarządowymi i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności. Ustawa przewiduje również opłaty za marnowanie żywności, która mogłaby zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Na terenie powiatu nowodworskiego działają organizację pozarządowe, które wyrażają chęć przekazywania żywności osobom potrzebującym. Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o organizacjach wśród sprzedawców żywności. Aktualizowana baza organizacji chętnych do realizacji zapisów ustawy znajduje się na stronie internetowej powiatu nowodworskiego w zakładce Wykaz podmiotów pozarządowych (kliknij tutaj).

Natomiast treść ww. aktu prawnego możecie znaleźć Państwo na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (kliknij tutaj).

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Jednak pierwsze miesiące jej działania były okresem przygotowawczym – czasem podpisywania umów. Ten okres się skończył – właśnie teraz ustawa powinna zacząć działać naprawdę. Z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności korzystają organizacje pozarządowe, a za ich pośrednictwem osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności, przewiduje też opłaty za marnowanie żywność, która mogła zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Więcej informacji (kliknij tutaj)

 • autor: Renata Niecikowska, Rafał Kowalski, ngo.pl, data: 2020-02-21

Obowiązki wynikające z ustawy AML

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należy:

 • wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art. 8),
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, 44 i 46),
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 • podejmowanie działań określonych wart. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje i ewidencję transakcji (art. 49),
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
 • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72),
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86),
 • stosowanie  szczególnych  środków  ograniczających  wobec  osób  i  podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Oprócz wymienionych powyżej obowiązków stowarzyszenia i fundacje muszą realizować żądania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dlatego konieczne jest zapoznanie się z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także – odpowiednio:

 • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach,
 • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w ustawie o fundacjach.

Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty w odniesieniu do fundacji oraz stowarzyszeń z terenu powiatu nowodworskiego. Starosta pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się na piśmie z zapytaniem, czy organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Do dnia 31 grudnia każdego roku Starosta Nowodworski ogłasza w formie zarządzenia plan kontroli instytucji obowiązanych na kolejny rok w zakresie określonym ww. ustawą.

Co zrobić z dokumentami zlikwidowanej organizacji pozarządowej

Likwidacja stowarzyszenia czy fundacji kończy żywot organizacji, co jednak nie oznacza, że już nie trzeba w żaden sposób zadbać o dokumenty organizacji. Pomimo wykreślenia NGO z KRS przepisy zobowiązują, aby niektóre dokumenty zabezpieczyć i w odpowiedni sposób przechowywać. Likwidowana organizacja ma pewne obowiązki. Sama likwidacja i wykreślenie z KRS musi nastąpić w określony sposób i wymaga od osób zaangażowanych w likwidację konkretnych czynności.

Przeczytaj więcej (kliknij tutaj)

 • autor: Anna Kuć, ngo.pl, konsultacja Przemysław Żak, Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o., data: 2019-11-20

Adresy do doręczeń - przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych wobec KRS

NGO-sy rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do niego szereg informacji. Większość z tych informacji zbierają formularze KRS. W marcu 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą - prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Co to jest webinarium?

Webinarium to taki warsztat, szkolenie on-line. Aby z niego skorzystać, wystarczy mieć komputer, dostęp do internetu i dobre chęci. Korzystajcie z webinariów, ponieważ dają możliwość nauki, wymiany informacji, a to wszystko po niższych kosztach, choćby czasowych. Więcej

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Prowadzenie organizacji to także obowiązki

Jesteście nowo zarejestrowanym stowarzyszeniem, fundacją, stowarzyszeniem zwykłym? Wasza organizacja działa od kilku lat? Pamiętajcie o różnych obowiązkach – zaczynają się one już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej

 • autor: źródło ngo.pl

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje