Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych organizacji pozarządowych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o nowym obowiązku nałożonym na fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Tym obowiązkiem jest zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W rozumieniu tej ustawy beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”. Najczęściej beneficjentem rzeczywistym będzie każdy członek zarządu organizacji.

Organizacje muszą więc jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (pod adresem strony internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni. Powyższy obowiązek wchodzi w życie 31 października 2021 roku. Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy będzie dotyczył noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie). Pozostałe NGO zostaną zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r., czyli trzy miesiące od "pojawienia" się stowarzyszeń i fundacji w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (który to artykuł wskazuje jakie podmioty dostarczają danych do Rejestru).

Informacje na temat tego obowiązku w kontekście organizacji pozarządowych znaleźć można stronie internetowej: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika. Pytania dotyczące zapisów ustawy należy kierować do Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów e-mailowo pod adresem: sekretariat.IF@mf.gov.pl lub telefonicznie: +48 (22) 694 30 60.

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. mazowieckiego w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt zawiera szkolenia z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do stałej współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie Organizator zapewnia:

 • bezpłatne wsparcie merytoryczne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
 • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Zapraszamy do zapisów: https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/. Więcej informacji dla województwa mazowieckiego uzyskać można poprzez e-mail: wspolpracangojst@gmail.com lub telefonicznie: 533 306 310.

 • autor: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zapewnienie dostępności – prawa i obowiązki. Co muszą wiedzieć NGO?

Czym jest dostępność? Kogo dotyczy – czyli komu służy, a kto ma ją zapewnić? Jaką rolę mogą odegrać organizacje społeczne w zapewnianiu dostępności? Jakie obowiązki w zakresie dostępności muszą realizować same organizacje? O tych zagadnieniach redakcja www.ngo.pl zorganizowała bezpłatny webinar. Transmisja odbyła się 15 kwietnia 2021. Spotkanie było tłumaczone na PJM.

Z nagrania dowiesz się:

 • dlaczego dostępność jest ważna,
 • kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy,
 • jakie są obszary, w ramach których wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać,
 • jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności,
 • które NGO-sy muszą same stosować się do wymagań dotyczących dostępności i jak to robić.

Nagranie i pozostałe informacje dotyczące poruszanych zgaadnień dostępne są na stronie internetowej redakcji www.ngo.pl.

 • autor: www.ngo.pl

Zapewnienie dostępności przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą o dostępności cyfrowej, na wybrane organizacje pozarządowe nałożone są dodatkowe obowiązki. Mają one na celu ułatwianie codziennego funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami. Jako taką osobę rozumiemy każdego, kto ze względu na różne okoliczności, musi podjąć dodatkowe działania, aby jakąś barierę czy ograniczenie przezwyciężyć. Przykładami osób pokonujących bariery mogą być niepełnosprawni, którzy nie mogą odczytać treści umieszczonych na stronie internetowej, seniorzy, którzy mają problem z dotarciem do budynku czy kobiety w ciąży, które mają trudności w poruszaniu się po schodach. Zachęcamy do weryfikacji, czy Państwa organizacja, zgodnie z ww. ustawami, musi spełniać pewne wymogi dotyczące dostępności, na przykład budynku siedziby organizacji czy posiadanej strony internetowej.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązki organizacji pozarządowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania środków pochodzących z trzech źródeł – od pracownika, od pracodawcy i z budżetu państwa. Program jest dobrowolny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Co zatem trzeba wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa jako pracodawca i jak je prawidłowo wypełnić?

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Przekaż organizacji darowiznę i skorzystaj z odliczenia podatkowego

Jak pokazują statystyki, rzadko przekazujemy darowizny finansowe na cele statutowe organizacji pozarządowych (na cele pożytku publicznego) i korzystamy z odliczenia podatkowego. Trochę zapomnieliśmy o tym, że darowiznę przekazaną przelewem na konto organizacji można odliczyć od podatku (np. w 2018 r. zrobił to tylko 1% podatników). Masz szansę zmienić to, przekazując darowiznę wybranej fundacji, stowarzyszeniu, jeszcze do końca grudnia tego roku.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Stowarzyszenie zwykłe a klub sportowy - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z różnicami i podobieństwami pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym (lub uczniowskim klubem sportowym).

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach organizacje pozarządowe mogą działać jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w uproszczonej formie jako stowarzyszenie zwykłe. Poniżej przedstawiamy podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma formami.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Spotkanie on-line? Z tymi aplikacjami sprawnie zorganizujecie wideokonferencję

W dobie koronawirusa coraz więcej organizacji przenosi swoją aktywność do sieci. Warto wiedzieć, że istnieje wiele świetnych i – co bardzo ważne – darmowych narzędzi, które umożliwią Wam wygodną organizację wirtualnych spotkań i podtrzymanie codziennych relacji. Oto lista darmowych aplikacji:

 • Skype,
 • Google Hangouts,
 • Zoom,
 • WhatsApp,
 • Talky,
 • Facebook Messenger,
 • Facebook Workplace.

Więcej informacji na temat wymienionych aplikacji znajdziecie Państwo na stronie www.ngo.pl (kliknij tutaj).

 
 • autor: Krzysztof Swoboda, publicystyka.ngo.pl, data: 2020-03-27

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu chętne do realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Szanowni Państwo, 18 września 2019 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Korzystają z niej osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (obecnie o powierzchni powyżej 400 m2 a od września 2021 o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z organizacjami pozarządowymi i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności. Ustawa przewiduje również opłaty za marnowanie żywności, która mogłaby zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Na terenie powiatu nowodworskiego działają organizację pozarządowe, które wyrażają chęć przekazywania żywności osobom potrzebującym. Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o organizacjach wśród sprzedawców żywności. Aktualizowana baza organizacji chętnych do realizacji zapisów ustawy znajduje się na stronie internetowej powiatu nowodworskiego w zakładce Wykaz podmiotów pozarządowych (kliknij tutaj).

Natomiast treść ww. aktu prawnego możecie znaleźć Państwo na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (kliknij tutaj).

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Jednak pierwsze miesiące jej działania były okresem przygotowawczym – czasem podpisywania umów. Ten okres się skończył – właśnie teraz ustawa powinna zacząć działać naprawdę. Z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności korzystają organizacje pozarządowe, a za ich pośrednictwem osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności, przewiduje też opłaty za marnowanie żywność, która mogła zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Więcej informacji (kliknij tutaj)

 • autor: Renata Niecikowska, Rafał Kowalski, ngo.pl, data: 2020-02-21

Obowiązki wynikające z ustawy AML

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należy:

 • wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art. 8),
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, 44 i 46),
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 • podejmowanie działań określonych wart. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje i ewidencję transakcji (art. 49),
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
 • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72),
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86),
 • stosowanie  szczególnych  środków  ograniczających  wobec  osób  i  podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Oprócz wymienionych powyżej obowiązków stowarzyszenia i fundacje muszą realizować żądania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dlatego konieczne jest zapoznanie się z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także – odpowiednio:

 • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach,
 • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w ustawie o fundacjach.

Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty w odniesieniu do fundacji oraz stowarzyszeń z terenu powiatu nowodworskiego. Starosta pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się na piśmie z zapytaniem, czy organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Do dnia 31 grudnia każdego roku Starosta Nowodworski ogłasza w formie zarządzenia plan kontroli instytucji obowiązanych na kolejny rok w zakresie określonym ww. ustawą.

Co zrobić z dokumentami zlikwidowanej organizacji pozarządowej

Likwidacja stowarzyszenia czy fundacji kończy żywot organizacji, co jednak nie oznacza, że już nie trzeba w żaden sposób zadbać o dokumenty organizacji. Pomimo wykreślenia NGO z KRS przepisy zobowiązują, aby niektóre dokumenty zabezpieczyć i w odpowiedni sposób przechowywać. Likwidowana organizacja ma pewne obowiązki. Sama likwidacja i wykreślenie z KRS musi nastąpić w określony sposób i wymaga od osób zaangażowanych w likwidację konkretnych czynności.

Przeczytaj więcej (kliknij tutaj)

 • autor: Anna Kuć, ngo.pl, konsultacja Przemysław Żak, Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o., data: 2019-11-20

Adresy do doręczeń - przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych wobec KRS

NGO-sy rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do niego szereg informacji. Większość z tych informacji zbierają formularze KRS. W marcu 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą - prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Co to jest webinarium?

Webinarium to taki warsztat, szkolenie on-line. Aby z niego skorzystać, wystarczy mieć komputer, dostęp do internetu i dobre chęci. Korzystajcie z webinariów, ponieważ dają możliwość nauki, wymiany informacji, a to wszystko po niższych kosztach, choćby czasowych. Więcej

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Prowadzenie organizacji to także obowiązki

Jesteście nowo zarejestrowanym stowarzyszeniem, fundacją, stowarzyszeniem zwykłym? Wasza organizacja działa od kilku lat? Pamiętajcie o różnych obowiązkach – zaczynają się one już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej

 • autor: źródło ngo.pl

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.