Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Czwarta Tarcza Antykryzysowa - przepisy istotne dla NGO

Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”. Poniżej zapisy ustawy istotne dla organizacji pozarządowych:

 • Dofinansowane wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na nowych zasadach

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników było przewidziane już we wcześniejszych wersjach Tarczy, nowelizacja wprowadza jednak zmianę. Inaczej niż do tej pory, warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia nie będzie już bowiem wprowadzenie przestoju ekonomicznego, czyli obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy. Wystarczy sam spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Tak jak w dotychczasowej wersji, można się ubiegać o dofinansowanie zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących pracę na podstawie innych umów (np. zlecenia). Warunkiem niezbędnym jest spadek obrotów gospodarczych, co więcej, musi on być związany z koronawirusem.

 • Mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami. Po nowelizacji możliwość skorzystania z tej formy wsparcia staje się dostępna także dla innych organizacji pozarządowych. Co ważne, aby skorzystać z tej formy wsparcia organizacja nie musi wykazać, że z powodu koronawirusa zanotowała spadek przychodów lub doświadczyła jakichś innych negatywnych konsekwencji pandemii. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolne cele związane z funkcjonowaniem organizacji. Wsparcie w maksymalnej wysokości 5.000 zł jest przeznaczone raczej dla małych organizacji - przychód wnioskodawcy w 2019 roku nie może przekraczać 100.000 zł, a ponieważ dodatkowym warunkiem jest aby sama pożyczka nie przekraczała 10% ubiegłorocznych przychodów organizacji, na maksymalną kwotę 5.000 zł mogą liczyć tylko organizacje, których roczny przychód w 2019 roku mieścił się między 50.000 zł a 100.000 zł. Ponieważ zaś wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania. Nowelizacja „tarczy” wprowadziła też korzystną zmianę dla organizacji, które skorzystały z przewidzianych we wcześniejszych jej wersjach mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców - one też nie będą musiały składać wniosku o umorzenie pożyczki (także tej otrzymanej przed wejściem w życie nowelizacji) -  zostanie ona umorzona automatycznie, jeśli organizacja nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Zmiana w liczeniu przychodów z działalności statutowej

Ustawa wprowadza też niewielką, ale korzystną zmianę w przepisach dotyczących przyznawanego przez Starostę dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla organizacji, które w związku z koronawirusem zanotowały spadek przychodów z działalności statutowej. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest tu spadek przychodów, i od wysokości tego spadku zależy wielkość przysługującego wsparcia. Po nowelizacji do przychodów statutowych, branych pod uwagę na potrzeby wyliczenia tego spadku, nie będą wliczane przychody z darowizn rzeczowych i finansowych, jakie organizacja otrzymała na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa. Nie będzie więc sytuacji, w której organizacja nie może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników tylko dlatego, że w trakcie trwania pandemii otrzymała dodatkowe środki, które przeznaczyła na przeciwdziałanie jej skutkom (np. organizowanie pomocy dla grup szczególnie zagrożonych).

 • Zwolnienie z czynszu, najmu lub dzierżawy

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą na terenach lub w lokalach dzierżawionych lub wynajmowanych od Skarbu Państwa, które zanotowały spowodowany koronawirusem spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów lub usług) w wysokości takiej jak ta opisana w punkcie dotyczącym dofinansowania wynagrodzeń pracowników, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat z tytułu dzierżawy lub najmu tych nieruchomości od Skarbu Państwa przez trzy miesiące, zaś opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości, należna za 2020 r., podlegać będzie pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii (liczba ta będzie znana dopiero po odwołaniu tego stanu, oczywiście pod warunkiem, że w kolejnych miesiącach roku nie zostanie on ogłoszony ponownie).

 • Ułatwienia w korzystaniu z dofinansowania dla niepełnosprawnych

Pandemia spowodowała wstrzymanie działalności dofinansowanych ze środków PFRON warsztatów terapii zajęciowej, ale prowadzące je organizacje nie straciły z tego powodu dofinansowania w okresie przymusowego postoju. Nowelizacja „tarczy” wprowadziła dodatkowe ułatwienia także po „odmrażaniu” warsztatów - po wznowieniu działalności, dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie ulega obniżeniu, nawet jeśli w zajęciach będzie uczestniczyła mniejsza liczba uczestników. Ustawa dopuszcza też obniżenie lub podwyższenie czasu dziennego pobytu uczestnika w centrum integracji społecznej, z tym że tygodniowy czas tego pobytu nie może być krótszy niż 30 godzin.

 • Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

W przypadku fundacji i stowarzyszeń, w których w okresie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego odwołaniu upływa kadencja organów (zarządu, rady, komisji rewizyjnej), kadencja ta ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 • Ułatwienia dla pracodawców

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Więcej informacji na stronie www.publicystyka.ngo.pl (kliknij tu).

  [treść archiwalna]
 • autor: Katarzyna Sadło, publicystyka.ngo.pl

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.