Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dodatkowe środki na szpital i przebudowę drogi

Aż 200 inwestycji z subregionu warszawskiego zachodniego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to prawie 84 mln zł.

2 czerwca br. zostały podpisane umowy na dofinansowanie. Powiat nowodworski otrzymał wsparcie na dwie inwestycje tj.: „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2423 W relacji Nasielsk-Prusinowice-Kościerze-Strzegocin”.

Umowy na dofinansowanie w imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego podpisali Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

O realizacji umów będziemy Państwa informować.

 • wspólne zdjęcie z tablicami z dofinansowaniem
  Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Piasecznie
 • Logo funduszy europejskich, flaga polski i unii europejskiej

Dofinansowanie na remont łazienek w DPS Nasielsk

8 maja br. Starosta Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Główna Księgowa Anna Krawczak podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) remontu łazienek poprzez dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Zgodnie z umową zadanie będzie realizowane w okresie od 8 maja do 30 października 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 340 860,58 zł zaś kwota dofinansowania to 170 430,27 zł.

 • podpisanie umowy przez starostę, wicestarostę, głównego księgowego, stół prezydialny
 • podpisanie umowy przez starostę, wicestarostę, głównego księgowego, stół prezydialny
 • ścianka promocyjna z logiem Mazowsza
 • Logo PFRON
 • logo MCPS i Mazowsza

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w gminie Leoncin

Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą firmą DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa na przebudowę drogi powiatowej nr 2401W relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale - do drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku o łącznej długości 8 885,00 m. Inwestycja będzie prowadzona przez miejscowości Stanisławów, Wincentówek, Leoncin, Nowy Wilków, Nowe Polesie, Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny, gm. Leoncin. Wartość inwestycji to 8 871 269,50 zł, z czego 8 427 706,02 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace obejmą:

 • na odcinku od miejscowości Stanisławów do miejscowości Leoncin - odtworzenie poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, dostosowanie wysokościowe istniejących utwardzonych zjazdów do nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego oraz innych prac towarzyszących;
 • od miejscowości Leoncin do miejscowości Nowy Wilków: rozbiórkę istniejącego chodnika oraz wykonanie w jego miejscu nowego chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciąg pieszo-rowerowy) o szer. 2,00 m;
 • od miejscowości Nowe Polesie do miejscowości Krubiczew karczowanie krzaków, rozebranie ścianki betonowej przepustu drogowego oraz wydłużenie przepustu o 1,00 m celem możliwości wykonania poszerzenia jezdni, odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni o średniej szerokości 0,60 m do szerokości jezdni równej 5,50 m, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, dostosowanie wysokościowe istniejących utwardzonych zjazdów do nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego oraz innych prac towarzyszących;
 • od miejscowości Krubiczew do miejscowości Nowiny odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, dostosowanie wysokościowe istniejących utwardzonych zjazdów do nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego oraz innych prac towarzyszących;
 • od miejscowości Nowiny do drogi wojewódzkiej nr 575 odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, dostosowanie wysokościowe istniejących utwardzonych zjazdów do nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowanie pionowego oraz oznakowania poziomego.

Planowany termin zakończenia robót 18 października 2023 r.

 • mapa inwestycji
 • podpisanie umowy

Kolejny etap e-usług w Starostwie Powiatowym

22 lutego br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z firmą MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego oraz skanerów w ramach projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego. Zakupionych zostanie 40 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami oraz 2 skanery szczelinowe do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. To kolejny krok w cyfryzacji naszego urzędu.

 • gabinet starosty, podpisanie umowy

E-usługi dla mieszkańców powiatu nowodworskiego

Rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem e-usług w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

6 lutego 2023 roku Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z firmą Nefeni Sp. z o.o. z Poznania na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenie w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego”. Projekt umożliwia załatwienie wielu spraw elektronicznie dzięki stałemu i szybkiemu dostępowi do wniosków, dokumentów i pism w wersji elektronicznej.

Usługi świadczone elektronicznie będą obejmowały: e-budownictwo, e-transport, e-środowisko, e-edukację i sport, e-porady konsumenckie, e-wnioski, e-niepełnosprawnych, e-interwencje drogowe, e-konsultacje społeczne, e-zwiedzanie oraz e-wizualizację obiektów.

Całe przedsięwzięcie umożliwi interesantom załatwienie spraw urzędowych elektronicznie w dowolnym miejscu i czasie.

Wartość projektu to kwota: 1 562 469,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 1,3 mln zł.

 • gabinet starosty, podpisanie umowy
 • grafika informatyzacji starostwa, chmura z podpiętymi kablami

Cyfrowy powiat

Powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach konkursu grantowego „Cyfrowy powiat” otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu do bieżącego nadzoru oraz utrzymania bezpieczeństwa danych. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli na zwiększenie cyberbezpieczeństwa powiatu poprzez przeprowadzenie audytu. 

Otrzymana kwota dofinansowania to 100 000 zł. 

 • Logo funduszy europejskich, flaga polski i unii europejskiej

Powiat Nowodworski z dofinansowaniem na remont drogi

Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego odbyła się 5 października br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu wziął również udział Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Powiat Nowodworski na kwotę ponad 627 tys. zł, na remont drogi powiatowej nr 3002W w miejscowościach Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo.

 • pośrodku dwóch mężczyzn podających sobie teczkę, po prawej flagi Polski
 • dwóch mężczyzn przy stole podpisują dokumenty
 • logo Wojewody Mazowieckiego

Kontrola prac remontowych na drogach

Remont drogi powiatowej nr 3002W przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym realizowany jest m. in. przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 628 249,00 zł i obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku o długości 1 135 m. Zakres prac obejmuje również lokalne odtworzenie przydrożnych rowów drogowych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowania poziomego oraz prac towarzyszących. Prace realizuje firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z Kacic k. Pułtuska, wartość umowy to 1 153 775,06 zł brutto, a termin wykonania prac ustalony został na 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. na dzień 11.11.2022 r. W zeszłym tygodniu odbyła się kontrola prac w obecności Wicestarosty Pawła Calaka.

 • remontowana droga, dwie osoby na poboczu, na ulicy koparka
 • wyremontowany odcinek drogi
 • wyremontowana droga, na poboczu w bramie stoi kilka osób, w tle sprzęt drogowy

Remonty i przebudowy dróg powiatowych

W ostatnich dniach podpisaliśmy dwie umowy w ramach, których:

 • zostanie wyremontowana droga powiatowa nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym, której odcinek o długości 1150 m był przebudowywany w 2021 r. Zakres robót obejmuje kontynuację tych prac polegających na odtworzeniu poboczy, wykonaniu nawierzchni, regulację wysokościową zjazdów z kostki brukowej, oczyszczenie rowów, przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, a także montaż oznakowania i latarni hybrydowej z własnym źródłem zasilania, doświetlających przejście dla pieszych. Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z Pułtuska. Koszt inwestycji to 1 153 775,06 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 628 249,00 zł.
 • zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin na odcinku o długości 1300 m. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze (oczyszczenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów drogowych, wycinka zakrzaczenia), odtworzenie poboczy oraz wykonanie nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową. Wykonawcą robót jest Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt inwestycji to 795 502,56 zł, z czego 250 000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 • mapa poglądowa inwestycji w Zakroczymiu
 • mapa poglądowa inwestycji w Nasielsku
 • podpisanie umowy, dwóch mężczyzn podpisujących dokumenty
 • podpisanie umowy, dwóch mężczyzn podpisujących dokumenty

Łatwiejszy dojazd do centrów logistycznych

24.08.2022 r. zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego".

Inwestycja realizowana będzie w trzech częściach, w ramach trzech odrębnych umów, dotyczących odpowiednio:

- część 1: przebudowy drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1220 m przez miejscowości Swobodnia, Janowo, Wojszczyce oraz na odcinku o długości 846 m przez miejscowość Zaręby,

- część 2: przebudowy drogi powiatowej nr 2414W relacji Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku o długości 1125 m przez miejscowości Błogosławie oraz Janowo,

- część 3: przebudowy drogi powiatowej nr 2413W relacji Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin na odcinku o długości 1160 m przez miejscowość Nowym Modlin.

Wszystkie umowy będzie realizowała firma DROG-BET Marcin Głuchowski z siedzibą w Sochaczewie.

Planowane zakończenie prac zgodnie z umowami to 14.12.2022 r.

Łączna wartość robót budowlanych, to kwota 10 753 752,37 zł brutto. Środki w wysokości 5 385 329,00 zł  pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej – dotacja Ministerstwa Infrastruktury.

 • trzech mężczyzn, jeden siedzi za biurkiem, dwaj za stołem konferencyjnym, gabinet Starosty
 • mapa poglądowa planowanej inwestycji

Rozpoczęcie prac budowlanych

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy Biura Obsługi Klienta. Teren wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zamienia się powoli w plac budowy. Informujemy, że od jutra 05.08.2022 r. wejście do budynku będzie odbywało się wejściem bocznym. O zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o ostrożność i cierpliwość.

 • parking przed Starostwem, koparka
 • parking przed Starostwem, kontener, pojazdy
 • parking przed Starostwem, ogrodzenie, kostka brukowa

250 000,00 zł na przebudowę drogi w gminie Nasielsk

Dnia 21 lipca br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji w wysokości 250 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk-Prusinowice- Kościerze-Strzegocin".

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2423W relacji Nasielsk - Prusinowice - Kościerze - Strzegocin o długości 1300 m przez miejscowości Pianowo Bargły oraz Pianowo Daczki, gm. Nasielsk. Zakres prac obejmuje odtworzenie przydrożnych rowów, oczyszczenie przepustów drogowych, odtworzenie poboczy gruntowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Przebudowa tego odcinka drogi pozwoli na bezpieczny dojazd od gruntów rolnych oraz gospodarstw, jak również przyczyni się do sprawnego dojazdu służb ratowniczych.

# Mazowszepomaga, #solidarnośćmazowiecka

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych, data: 2022-07-25
 • władze powiatu i województwa siedzą przy stole i podpisują umowę
 • Na zdjęciu władze powiatu i województwa stoją i trzymają czek na dofinansowanie
 • napis mazowsze czerwonymi literami na białym tle

Nowe inwestycje drogowe już wkrótce!

Miło nam poinformować, że powiat nowodworski po raz kolejny uzyskał wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.

Kwotą 5 385 329,00 zł dofinansowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

Dofinansowanie umożliwi realizację trzech dróg położonych w gminie Zakroczym oraz w  gminie Pomiechówek. Przebudowane zostaną:

 • droga powiatowa nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1220 m przez miejscowości Swobodnia, Janowo, Wojszczyce, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 846 m przez miejscowość Zaręby, gm. Zakroczym;
 • droga powiatowa nr 2414W relacji Swobodnia – Falbogi Borowe – Błędowo na odcinku o długości 1013 m przez miejscowości Swobodnia, Janowo, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 1125 m przez miejscowości Błogosławie, Janowo, gm. Zakroczym;
 • droga powiatowa 2413W relacji Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin na odcinku o długości 1386 m przez miejscowość Janowo, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 1160 m przez miejscowość Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Przebudowa ww. dróg umożliwi bezpieczny dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej – dotacja Ministerstwa Infrastruktury.

250 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone zostanie na zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 1300 m. Zakres prac obejmował będzie odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie odpowiedniej podbudowy jezdni oraz wykonanie nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Informujemy też, że zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo” znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania 628 249,00 zł.

Ponadto powiat nowodworski otrzymał też z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę inwestycyjną w kwocie 8 455 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski- Nowiny-Leoncin”.

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku Starostwa

Dzisiaj 14.06.2022 r. podpisana została umowa na w/w inwestycję z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BUDEX” Krzysztof Skrzypczyński, ul. Podleśna 17, Łomianki wybranego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 4 870 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to 23.04.2023 r.

Przypominamy, że decyzją Komisji ds. Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projekt rozbudowy został dofinansowany kwotą 3 600 000,00 zł.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: www.nowodworski.pl/inwestycje

 • budynek Starostwa, widoczny zegar i baner

Informacja o wnioskach złożonych przez powiat nowodworski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Edycja trzecia – złożono 2 wnioski:
Obszar inwestycyjny - Infrastruktura drogowa
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Mochty -Smok na terenie byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wnioskowana kwota – 1 930 600,00 zł.

Kwota inwestycji – 1 970 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czajki na terenie byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wnioskowana kwota: 1 930 600,00 zł.

Kwota inwestycji – 1 970 000,00 zł.

Edycja druga – złożono 3 wnioski:
Obszar inwestycyjny - Infrastruktura społeczna
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Nowodworskim Centrum Medycznym

Wnioskowana kwota: 4 207 500,00 zł.

Wartość inwestycji: 4 950 000,00 zł.

Obszar inwestycyjny - Infrastruktura drogowa
Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski- Nowiny-Leoncin.

Wnioskowana kwota: 8 455 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 8 900 000,00 zł.

Przebudowa strategicznych dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk i gminy Zakroczym.

Wnioskowana kwota: 4 655 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 4 900 000,00 zł.

Rehabilitacja wyremontowana

Od poniedziałku 11.04.br. mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą korzystać z nowych pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Poradni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7.

W piątek (08.04.br.) odbyło się otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji.

Pacjenci wymagający rehabilitacji będą korzystali z usług specjalistów w zupełnie nowych warunkach. Część przychodni, w której dotychczas ćwiczyli i poddawani byli zabiegom została gruntownie wyremontowana i dostosowana do ich potrzeb.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami powiatu nowodworskiego w kwocie 406 505,00 zł.

 • sala z oknem, po prawej sprzęt do rehabilitacji
 • korytarz, po prawej kolorowe zasłony do pomieszczeń
 • sala, po lewej na podłodze materace, po prawej leżanki
 • sala, po prawej rowerek stacjonarny
 • lada w recepcji
 • metalowe szafki, po prawej pod oknem stojące krzesła
 • metalowa klatka w środku leżanka
 • urządzenia z kranami do masażu
 • kilka osób, Starosta przecina wstęgę
 • dwóch mężczyzn stojących przy rowerku stacjonarnym
 • na pierwszym planie trzech mężczyzn jeden przecina wstęgę nożyczkami
 • zebrani goście oglądający salę, w tle przeszklone drzwi
 • kilka osób, jeden mężczyzna trzyma w dłoniach dyplom
 • dwóch mężczyzn, w tle okno
 • Wicestarosta rozmawia z personelem w białych kitlach

Przebudowa ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim – tymczasowa organizacja ruchu

Drodzy Państwo, w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy o tymczasowej organizacji ruchu.

W etapie 1 obecnie już wprowadzonym, zakłada się rozebranie azyli i wysp zlokalizowanych w jezdni ul. Morawicza w rejonie skrzyżowania ul. Morawicza z ul. Miłą i Jarzębinową oraz odbudowanie w ich miejscach konstrukcji jezdni.

W etapie 2, który zostanie wprowadzony w dn. 21.03.2022 r. o godz. 8 (mapka poglądowa tego etapu w załączeniu) zakłada się wykonanie robót brukarskich oraz sieci teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morawicza, Miłej i Jarzębinowej. Ruch drogowy w tym etapie w ul. Morawicza na odc. od drogi wojewódzkiej nr 630 do zjazdu do C.H. Kaufland będzie odbywał się, jako jednokierunkowy, pasem wyznaczonym w środku jezdni. W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Morawicza, istniejący ruch (w tym komunikacji zbiorowej) z kierunku Centrum zostanie przekierowany na objazd ul. Akacjową, Sienkiewicza i Długą.

W etapie 3 o wprowadzeniu, którego wykonawca poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem zakłada się wykonanie frezowania jezdni, ułożenie nowych warstw asfaltowych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie robót wykończeniowych. W związku z tym, założono zamknięcie przedmiotowego odcinka ul. Morawicza dla ruchu, który zostanie przekierowany na objazd ul. Długą, Sienkiewicza i Akacjową z dopuszczeniem pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5t oraz poj. zaopatrzenia i komunikacji zbiorowej.

W związku z prowadzonymi pracami prosimy użytkowników ruchu drogowego poruszających się tym odcinkiem drogi powiatowej o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na ustawione oznakowanie pionowe informujące o objazdach oraz o wyrozumiałość i cierpliwość.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • schemat oznakowania objazdu na drogach gminnych i powiatowych dla etapu 2 robót - mapa

78 300 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Powiatu Nowodworskiego.

22 lutego br. przedstawiciele samorządu powiatu nowodworskiego podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim na kolejną edycję programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Usługi asystenta to stosunkowo nowa, realizowana przez powiat od 2021 r. forma wsparcia dla pełnoletnich osób z problemami w poruszaniu lub komunikowaniu się i jednocześnie legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy programu korzystają z pomocy asystenta podczas wykonywania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, co stymuluje ich do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia.

Celem Programu jest zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uczestniczenia w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób oczekujących wsparcia asystenta, dlatego samorząd powiatu nowodworskiego po raz kolejny aplikował o fundusze na ten cel, zyskując w 2022 r. na to zadanie sumę 78 300 zł. W tym roku znaleźliśmy się wśród 17 powiatów na Mazowszu, którym Wojewoda przekaże środki na usługi asystenckie.

Więcej informacji o usłudze asystenta osoby niepełnosprawnej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, które pilotuje program. Kontakt: ul. Chemików 6, Nowy Dwór Mazowiecki, tel.: 22 365-01-20, fax: 22 365-01-34, e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, e-mail: www.pcpr.nowodworski.pl

 • białe litery na pomarańczowo brązowym tle, po prawej zdjęcie osób

Remont pomieszczeń rehabilitacji

Już wkrótce nastąpi otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Pacjenci wymagający rehabilitacji będą korzystali z usług specjalistów w zupełnie nowych warunkach. Część przychodni, w której dotychczas ćwiczyli i poddawani byli zabiegom została gruntownie wyremontowana i dostosowana do ich potrzeb. Postęp prac, w towarzystwie Dyrektora oraz kierownika działu technicznego NCM, ocenił wicestarosta nowodworski Paweł Calak.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami powiatu nowodworskiego w kwocie 406 505,00 zł.

 • remontowane wejście do pomieszczenia, w tle drabina i rusztowanie
 • dwóch mężczyzn, pomieszczenie, białe ściany, stojące drabiny
 • białe pomieszczenie, pośrodku filar, dwa okna, drabina
 • remontowane pomieszczenia w tle drzwi
 • duże pomieszczenie, kilka drzwi, rusztowanie, w tle okno
 • zielony szyld z białymi literami nad drzwiami

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza na odcinku od Centrum Handlowego KAUFLAND do ul. Wojska Polskiego - DW nr 630) rusza już niebawem.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu radnych powiatowych z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy wskazywali potrzebę modernizacji odcinka drogi, długo wyczekiwana inwestycja będzie realizowana. 10 stycznia br. Starosta Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie zadania.

Niniejsza przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje m. in. remont nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni pod wydzielony pas do skrętu w lewo w ul. Jarzębinową, budowę poboczy gruntowych, przebudowę chodników i peronu przystankowego oraz przebudowę zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego.

W ramach zadania zaplanowano również wybudowanie kanału technologicznego oraz budowę instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Morawicza, Miłej i Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna długość odcinka objętego robotami budowlanymi w ramach niniejszego zadania: 435,25 m. Koszt inwestycji to 2 316 066,69 zł.

Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest w połowie czerwca 2022 r.

 • trzech mężczyzn siedzących w gabinecie, podpisują umowę
 • trzech mężczyzn siedzących w gabinecie
 • mapa inwestycji, czerwone zaznaczenie remontowanego odcinka

Odbiór inwestycji drogowych

Pod koniec roku 2021 r. odebrane zostały dwie drogi na terenie powiatu nowodworskiego.

Zadanie pn.: "Przebudowa obiektów mostowych o numerach ewidencyjnych JNI 31000401, 31000402, 35000568 wraz z przebudową dróg dojazdowych - część nr 1: przebudowa obiektów mostowych o JNI 31000401 oraz 31000402 oraz drogi dojazdowej do nich, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi woj. nr 579". Zadanie to polegało na przebudowie dwóch obiektów mostowych oraz przebudowie drogi dojazdowej prowadzącej do nich o długości 2000 m. Inwestycja została dofinansowana środkami pochodzącymi z Ministerstwa Infrastruktury - rezerwa subwencji ogólnej - w wysokości 1 584 684,62 zł. Wykonawcą prac była firma: "Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z siedzibą w: Kacice 76, 06-100 Pułtusk", a wartość prac wyniosła 2 199 090,90 zł. Prace były prowadzone od dnia 05.08.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. W odbiorze oprócz Wicestarosty uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy prac, kierownicy budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odebrano również zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2414W, 2424W i 2401W - część nr 1: przebudowa drogi powiatowej nr 2414W relacji Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo". Inwestycja polegała na przebudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długość 2200 m. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonano pobocza z tłucznia kamiennego. Wykonawcą prac była jak wyżej firma "Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, prace trwały od dnia 29.11.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. Wartość prac wyniosła 1 028 244,32 zł brutto i jak poprzednio inwestycja została dofinansowana środkami pochodzącymi z Ministerstwa Infrastruktury - środki z rezerwy subwencji ogólnej - w wysokości 424 189,38 zł.

 • obiekt mostowy, kilka osób stojących na środku jezdni
 • czarna jezdnia, po bokach cienkie pasy piasku, wzdłuż drogi niewysokie drzewa
 • czarna jezdnia, po bokach cienkie pasy piasku, w tle stojący ludzie
 • dwie osoby stojące na poboczu czarnej jezdni, wzdłuż drogi wysokie drzewa
 • czarna jezdnia, po bokach wysokie drzewa, w tle zabudowania
 • czarna, mokra ulica, po lewej płot, po prawej wysokie drzewa

Utrzymanie chodnika w zimie - kto jest za to odpowiedzialny?

Szanowni Państwo.

Zarządca dróg powiatowych, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Wicestarosta Nowodworski

/-/ Paweł Calak

 • autor: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, IDP, data: 2022-01-04

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

22.12.2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały podpisane umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Uroczystość podpisania umów odbyła się z udziałem Wicewojewody Artura Standowicza.

Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta.

Jak już pisaliśmy powiat nowodworski otrzymał środki finansowe w wysokości 723 697,20 zł na realizację inwestycji, której łączna wartość to 1 197 107,64 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę:

 • 3 przejść dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Polnej i ul. Sokolnickiego, na drodze powiatowej nr 2409W oraz drogach gminnych.
 • 1 przejścia dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze powiatowej nr 2401W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 3001W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze powiatowej nr 2409W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Maz. na ul. I. Paderewskiego na drodze powiatowej nr 2431W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 2433W.
 • Wojewoda i Starosta stoją z podpisaną umową w rękach

Oficjalne otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego

15.12.2021 r. w godzinach popołudniowych nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie szpitala powiatowego, ul. Miodowa 2.

Nowo otwarta pracownia jest częścią firmy Rezonans Ciechanów Krol, działającej od września 2019 r. na terenie powiatu ciechanowskiego,. „Od tamtego czasu zyskaliśmy zaufanie szerokiego grona pacjentów, specjalistów różnych dziedzin medycznych i firm. Aktualnie współpracujemy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, a także z innymi, czołowymi Centrami Medycznymi w zakresie wykonywania badań Rezonansem Magnetycznym.” – informuje Anthony Krol – komplementariusz spółki. „Pracownia Rezonans Ciechanów jest pierwszą w powiecie nowodworskim taką pracownią diagnostyczną i stanowi doskonałe zaplecze diagnostyczne dla specjalistycznych badań pacjentów szpitala.” – dodaje.

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, a jednocześnie dyrektor ds. medycznych firmy Rezonans Ciechanów – dr n.med. Przemysław Dul wskazuje, że urządzenia, wykorzystywane w pracowniach, sprawdzają się nawet w przypadku bardzo zaawansowanych badań dynamicznych, takich jak spektroskopia czy badania naczyniowe. „Aparat wyróżnia się dokładnością obrazowania, co pozwala na pełne wykorzystanie go w pediatrii, ginekologii, neurologii czy onkologii”– podkreśla.

Powiat Nowodworski reprezentował Wicestarosta Paweł Calak.

☎ Zapisy pod numerem telefonu 23 661 84 20

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rezonansciechanow.pl

 • poczekalnia, na ścianie logo rezonansu, po lewej fioletowe balony
 • kilka osób stoi w maseczkach
 • grupa osób przecina czerwoną wstążkę
 • mężczyzna w masce
 • rezonans
 • gabinet, fioletowe krzesła, komputer, białe meble

Bezpieczniej na drogach powiatowych

W dniu 15 grudnia br. nastąpiło podpisanie umów na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy przejść dla pieszych w każdej z gmin powiatu nowodworskiego.

W ramach dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Wojewoda Mazowiecki) powiat nowodworski otrzymał środki finansowe w wysokości 723 697,20 zł na realizację inwestycji, której łączna wartość to 1 197 107,64 zł. Zmiany w niżej podanych lokalizacjach powinny pojawić się do 18.05.2022 r.

Zadanie obejmuje przebudowę:

 • 3 przejść dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Polnej i ul. Sokolnickiego, na drodze powiatowej nr 2409W oraz drogach gminnych.
 • 1 przejścia dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze powiatowej nr 2401W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 3001W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze powiatowej nr 2409W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Maz. na ul. I. Paderewskiego na drodze powiatowej nr 2431W.
 • 1 przejścia dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 2433W.
 • trzech mężczyzn siedzących w gabinecie, podpisują umowę

Sprzęt do nauki zdalnej

Powiat nowodworski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku otrzymał pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335,00 zł.

 • granatowe litery, poniżej loga funduszy europejskich, Polski, Mazowsza i unii europejskiej
  • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Odbiór inwestycji w m. Chlebiotki

W dniu 12 listopada dokonano odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402, 35000568 wraz z przebudową dróg dojazdowych - część nr 2: Przebudowa obiektu mostowego o JNI 35000568 oraz drogi dojazdowej do niego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W relacji Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo". W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy obiektu mostowego zlokalizowanego w miejscowości Chlebiotki, jak również przebudowano drogę powiatową nr 2427W relacji Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo o długości 678 m bezpośrednio prowadzącą do mostu.

Prace wykonała firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, a wartość prac wyniosła 956 666,66 zł. Zadanie dofinansowano ze środków rezerwy subwencji ogólnej - dotacja pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury.

 • kilka osób stoi na poboczu drogi
 • kilka osób stoi na poboczu drogi, patrzą w bok
 • wyremontowany most nad rzeką
 • nawierzchnia na wyremontowanym moście

Odbiór inwestycji w m. Żabiczyn i Lorcin

Dzisiaj (29.10.2021 r.) nastąpił odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk – Nuna na odcinku o długości 950 m.” w miejscowościach Żabiczyn oraz Lorcin, w gminie Nasielsk.

Wartość robót zgodnie z umową to 349 303,27 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych to 150 000,00 zł.

 • dwie osoby stojące na nowej nawierzchni drogi
 • cztery osoby stojący na nowej nawierzchni drogi, podpisują dokumenty
 • dwóch mężczyzn podaje sobie rękę, obok dwie osoby
 • nowa nawierzchnia drogi

Trwają prace drogowe w gm. Zakroczym

Ułożono już nową nawierzchnię na drodze w miejscowości Henrysin i Wygoda Smoszewska gm. Zakroczym.

Zadania realizowane są w oparciu o środki własne powiatu nowodworskiego.

Już niebawem zakończenie robót. Wszystkich poruszających się tymi odcinkami dróg prosimy o ostrożność.

 • dwie osoby stojące na nowej nawierzchni drogi
 • dwie osoby stojące na nowej nawierzchni drogi, w tle sprzęt drogowy
 • trwające prace na drodze powiatowej

Rządowe środki trafią do naszego regionu!

Komisja ds. Funduszu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad zakończyła prace dot. pierwszego naboru wniosków składanych przez samorządy.

Decyzją Komisji ds. Funduszu Inwestycji Strategicznych do dofinansowania rekomendowany został tylko 1 wniosek pn.: rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 3 600 000,00 zł.

Powiat Nowodworski złożył również wnioski, które nie otrzymały dofinansowania komisji:

- przebudowa dróg powiatowych nr 2401W Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale; nr 2424W Nasielsk – Nuna; nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa; nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo; 2414 W Błędowo – Janowo. Wnioskowana kwota to 27 550 000,00 zł.

- rozbudowa i dostosowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego do kompleksowego leczenia pacjentów w dobie koronawirusa – wnioskowana kwota to 21 600 000,00 zł.

 • granatowe tło pośrodku białe napisy o dofinansowaniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki

Jeszcze jedna inwestycja w gminie Zakroczym. W miejscowości Henrysin zostanie przebudowana droga na odcinku o dł. 660 m.

Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,50 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących.

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem podpisali umowę z Wykonawcą - firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Umowny termin zakończenia robót to 30.11.2021 r.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o środki własne powiatu na kwotę 419 197,53 zł.

 • mapa poglądowa inwestycji
 • trzech mężczyzn podpisujących umowę

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki –Kroczewo

Od 19 października br. rozpoczęła się kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, położonej w miejscowości Wygoda Smoszewska gm. Zakroczym na odcinku o dł. 1150 m. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem podpisali umowę z Wykonawcą - firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,2 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących. Umowny termin zakończenia robót zaplanowany został na 08.12.2021 r. Zadanie realizowane będzie w oparciu o środki własne powiatu nowodworskiego w wysokości 810 010,35 zł.

 • mapa poglądowa inwestycji
 • trzech mężczyzn podpisujących umowę

Doposażenie szkół powiatowych

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Placówek Edukacyjnych otrzymały dofinansowanie na zakup elektronicznych pomocy dydaktycznych, programów oraz licencji w wysokości 77 tys. zł. O przyznanie środków, pochodzących z rządowego programu "Aktywna Tablica" wnioskował Powiat Nowodworski przy współpracy z dyrektorami szkół.

Jednocześnie Zespół Placówek Edukacyjnych otrzymał dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2024" w kwocie 3 tys. zł na rozwój biblioteki szkolnej.

 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2021-10-11
 • czerwone tło, pośrodku grafika komputera poniżej białe litery

Nowy tomograf w Nowodworskim Centrum Medycznym

W piątkowy poranek (08.10.2021 r.) nastąpił uroczysty odbiór inwestycji adaptacji pracowni i montażu nowego tomografu komputerowego zrealizowanych w ramach projektu unijnego pt. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Nowy tomograf za kwotę blisko 1,7 mln złotych został zakupiony ze środków unijnych, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Skarbu Państwa. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem, władze lokalnych samorządów, Dyrekcja i pracownicy Nowodworskiego Centrum Medycznego, lokalne media a także Starosta Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Paweł Calak, którzy reprezentowali powiat nowodworski.

Pacjenci ambulatoryjni mogą już teraz zapisywać się na badania tomografii komputerowej, które to od 12 października br. będą wykonywane według zapisów. W imieniu pacjentów i personelu NCM serdecznie dziękujemy za kolejne wsparcie w unowocześnianiu nowodworskiego szpitala.

 • nowy tomograf w pracowni
 • czerwona poduszka z nożyczkami
 • uroczyste przecięcie wstęgi, grupa osób pozuje do zdjęcia
 • grupa osób, dwie trzymają podziękowania w ramkach
 • grupa osób stojących w nowej pracowni
 • ręce osoby trzymającej ramkę z podziękowaniami

Wizja lokalna w Górkach

Wicestarosta Paweł Calak wraz z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych dokonali wizji lokalnej inwestycji przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Górki gm. Leoncin. W tej chwili ruch na obiektach jest utrudniony, ale realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem.

Przypomnijmy, że druga część robót zlokalizowana jest w miejscowościach Kosewo oraz Chlebiotki, gm. Nasielsk. Wykonawca robót firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Pułtuska, planuje zakończenie robót zgodnie z umową, czyli do 23 grudnia 2021 r.

 • dwie osoby stoją na drodze, jedna rozmawia przez teleton
 • znaki ostrzegawcze na drodze, mostek
 • dwie osoby stoją na mostku w tle mała rzeka
 • droga w mostkiem, znaki ostrzegawcze

Podpisanie umowy na inwestycję drogową Nasielsk - Nuna

Dzisiaj podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk – Nuna na odcinku o długości 950 m. Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę jej stanu technicznego poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi dotyczącymi poboczy, zjazdów oraz rowów drogowych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Żabiczyn oraz Lorcin, w gminie Nasielsk.

W wyniku postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę: DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa. Wartość robót zgodnie z umową to 349 303,27 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych to 150 000,00 zł. Termin zakończenia robót, zgodnie z umową 08.10.2021 r.

 • dwie osoby siedzą przy stole z dokumentami
 • mapa poglądowa inwestycji

Podpisanie umowy na przebudowę obiektów mostowych

5 sierpnia br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem podpisali umowę na inwestycję polegającą na przebudowie obiektów mostowych oraz dróg dojazdowych do nich, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W relacji Kampinos – Górki – Dąbrowa – do drogi woj. nr 579 na łącznym odcinku o długości 2018,60 m (w tym łączna długość obiektów mostowych: 18,6 m oraz długość drogi dojazdowej: 2000 m). Przebudowywany odcinek drogi wraz z obiektami mostowymi znajduje się w miejscowości Górki, gm. Leoncin. Druga część robót zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 2427W relacji Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo na łącznym odcinku o długości 687 m (w tym długość obiektu mostowego: 9 m oraz długość drogi dojazdowej: 678 m). Przebudowywany odcinek drogi wraz z obiektem mostowym znajduje się w miejscowościach Kosewo oraz Chlebiotki, gm. Nasielsk. Wykonawcą robót będzie firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Pułtuska.

 • cztery osoby siedzące przy stole, na którym leżą dokumenty
 • mapa sytuacyjna, na czerwono zaznaczona droga do remontu w gm. Leoncin
 • mapa sytuacyjna, na czerwono zaznaczona droga do remontu w gm. Nasielsk
 • flaga biało czerwona i godło Polski

Dostępność dla wszystkich

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, iż w dniu 05.08.2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zamontowano krzesło ewakuacyjne dla osób mających trudności w poruszaniu się. Zakup sfinansowano w ramach projektu pn. „Samorząd bez barier”. Powiat nowodworski, jako jeden z nielicznych zakwalifikował się do wzięcia udziału w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, którego partnerami są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwo w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowuje procedury oraz narzędzia zmierzające do zagwarantowania wszystkim klientom niezależności i samodzielności.

Jednocześnie miło nam poinformować, iż powiat otrzymał także dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pętli indukcyjnej i wykonanie podjazdu w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chemików 6.

grafika,17082,logo-funduszy-europejskich-flaga-rzeczypospolitej-polskiej-flaga-unii-europejskiej.jpg

 • autor: Joanna Menich Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, data: 2021-08-05
 • wnętrze budynku, na ścianie wisi krzesełko przykryte zielonym pokrowcem
 • pomarańczowe rozłożone krzesełko do ewakuacji w tle otwarte drzwi
 • pomarańczowe krzesełko do ewakuacji pokazane od tyłu

Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

W dniu 22 lipca br.  w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie nastąpiło podpisanie porozumienia, pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminami: Brochów, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki i Stare Babice w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”.

Koncepcja wykonania trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego została przygotowana przez Powiat Warszawski Zachodni w porozumieniu z Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym.

W ramach projektu określono przebieg planowanej trasy rowerowej z trasami łącznikowymi (łącznie to 279,112 km) i infrastrukturą towarzyszącą (tj.: miejsca odpoczynku rowerzystów, wieże widokowe), przygotowano standardy techniczne i wykonawcze, określono koszty szacunkowe realizacji inwestycji oraz opracowano mapę inwestycyjną planowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu warszawskiego zachodniego, nowodworskiego oraz sochaczewskiego.

Celem jest wybudowanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej, która przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, turystyki i promocji Kampinoskiego Parku Narodowego wśród turystów krajowych i zagranicznych. Trasa rowerowa zgodnie z założeniami, będzie pełniła funkcję rekreacyjną, turystyczną, a także komunikacyjną. Projekt zostanie zgłoszony do programu Nowy Ład.

 • autor: źródło: Powiat Warszawski Zachodni
 • mapa kpn z naniesioną grafiką tras rowerowych

Kolejna dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

Środowy odbiór inwestycji termomodernizacji głównego budynku szpitala był okazją do uroczystego przekazania dotacji w wysokości 30 000,00 zł przez powiat legionowski dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi. Wicestarosta Legionowski Konrad Michalski przekazał czek na ręce Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty. Współpraca samorządów umożliwia kontynuację rozpoczętego wcześniej procesu podnoszenia jakości świadczonych usług przez nowodworski szpital. Serdecznie dziękujemy.

 • Wicestarosta Legionowski, Starosta Nowodworski wraz z Wicestarostą trzymają duży czek

Uroczyste odebranie inwestycji termomodernizacji budynku szpitala

W środę 14 lipca nastąpił oficjalny odbiór prac wykonanych w Nowodworskim Centrum Medycznym w ramach termomodernizacji głównego budynku Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wartość inwestycji pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to łącznie 6 792 517,84 zł. Dotację w kwocie 600 000,00 zł przekazał również na ten cel powiat nowodworski.

W ramach wykonanych prac docieplona została starsza część budynku oraz wymienione m.in.:

 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • poszycie dachu,
 • węzeł cieplny zaopatrujący budynki w ciepło CO oraz CWU,
 • grzejniki CO wraz z instalacją zasilającą,
 • lampy oświetleniowe.

Dodatkowo, na dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW, co pozwoli na pokrycie bieżącego zapotrzebowania w energię elektryczną w słoneczne dni.

Prace remontowe zrealizowane zostały przez firmę ANNA-BUD Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za zaangażowanie w realizację prowadzonych inwestycji w Nowodworskim Centrum Medycznym oraz wsparcie podmiotu leczniczego w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Wyrazy uznania złożyli w przemówieniu Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Dyrektor Centrum Jacek Kacperski, podkreślając przy tym, że współpraca lokalnych i ościennych samorządów przy jednoczesnym wsparciu przedsiębiorców i mieszkańców umożliwiła sfinalizowanie licznych działań inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej placówki oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jej pacjentom i personelowi.

 • na zdjęciu budynek szpitala z lotu ptaka
 • na zdjęciu władze powiatu nowodworskiego i ościennych samorządów oraz dyrekcja szpitala przecinają wstęgę

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 powiat nowodworski pozyskał środki na realizację zadania – wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników. Projekt realizowany jest w ramach zadania – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19. Łączna wysokość pozyskanego grantu – 38 704,18 zł.

Realizatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor: Joanna Menich Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, data: 2021-06-23
 • Grafika przedstawia trzy logotypy: z lewej strony logotyp Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój. Na środku...
  • autor: Joanna Menich Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, data: 2021-06-23

Asystent osoby niepełnosprawnej

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w dążeniu do aktywnego życia, zarówno zawodowego jak i społecznego, to jedno z priorytetowych działań powiatu nowodworskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021.

Dotacja w wysokości 55 550,00 zł zostanie przeznaczona na zatrudnienie osób, które pomogą osobom niepełnosprawnym w ich codziennym funkcjonowaniu.

Założeniem programu jest zapewnienie:

 • możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • stymulowania osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • wsparcia osobom niepełnosprawnym w uczestnictwie w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE).

Mamy nadzieję, że pomoc, którą oferujemy, pozwoli każdemu uczestnikowi programu uwierzyć we własne siły i korzystać z pełni życia pomimo barier wynikających z niepełnosprawności.

Dofinansowanie z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” będzie dopełnieniem działań realizowanych w projekcie „ Bezpiecznie do celu”, który już Państwu prezentowaliśmy i jesteśmy przekonani, że jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych mieszkańców.

 • samochód z wózkiem inwalidzkim
 • Wózek inwalidzki - schodołaz
 • plakat szary, na górze lewej flaga biało czerwona po prawej godło RP, pośrodku treść o dofinansowaniu
  • autor: PCPR Nowy Dwór Mazowiecki

Nowe możliwości w ramach usługi DOOR TO DOOR „Bezpiecznie do celu”

Od 3 czerwca br. mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą korzystać z transportu świadczonego przez firmę Q-MED. Sp. z o.o. Nowy, niespecjalistyczny samochód dostosowany jest do przewozu 9 osób jednocześnie. Dysponując dwoma samochodami jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby większej liczby osób zainteresowanych tego typu usługą. Zapraszamy do kontaktu osoby niepełnosprawne oraz seniorów, którzy przy naszym wsparciu bezpiecznie i sprawnie dotrą np. do przychodni, domu kultury czy na rehabilitację. Więcej informacji pod nr tel 22 635-01-35, 728 096 651.

Poniżej można zapoznać się z regulaminem usługi.

grafika,17082,logo-funduszy-europejskich-flaga-rzeczypospolitej-polskiej-flaga-unii-europejskiej.jpg

Podsumowanie działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w 2020 roku

Szanowni Państwo.

Rok 2020 każdy z nas zapamięta, jako czas, w którym na nowo nauczyliśmy się doceniać podstawowe wartości, jak zdrowie, rodzina i kontakt z bliskimi, swoboda korzystania z przestrzeni publicznej czy dostępu do obiektów kulturalnych, sportowych i gastronomicznych. Czas pandemii to również wiele wyzwań i trudnych decyzji, jakie spoczęły na samorządach i podmiotach leczniczych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz jakość świadczonych usług medycznych na danym terenie. Nieprzewidywalność sytuacji, szybkie dyspozycje o zmianach organizacyjnych i konieczność natychmiastowej wykonalności, to codzienność, z jaką musiał się zmierzyć również powiat nowodworski i Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim. Mimo to, poza zachowaniem stabilności w bieżącej działalności placówki, udało nam się kontynuować rozpoczęty wcześniej proces podnoszenia jakości świadczonych usług m.in. poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz doposażanie placówki w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną do ratowania zdrowia i życia. Nie byłoby to możliwe, bez skutecznego zarządzania, zaangażowania środków z budżetu powiatu i lokalnych oraz ościennych samorządów, jak również pomocy ze strony wielu firm, instytucji i mieszkańców.

Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem na temat działalności Centrum w minionym roku, uwzględniającym zaangażowanie finansowe powiatu nowodworskiego oraz innych podmiotów. Łączna wartość środków, jakimi powiat wsparł zadania realizowane przez Centrum w 2020 roku to 1 430 000,00 zł.

Krzysztof Kapusta

Starosta Nowodworski

 • niebieskie tło i infografika podsumowania działalności
 • niebieskie tło i infografika podsumowania działalności

Generator tlenu w NCM

8 czerwca br. w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim uruchomiony został nowy generator tlenu medycznego. Urządzenie zasila placówkę w tlen, którego zużycie szczególnie w czasach pandemii COVID-19 jest dużo większe niż w normalnych warunkach. Generator sfinansowany został z środków Ministerstwa Zdrowia w kwocie 550 000,00 zł. Posadowiony został w specjalnie przygotowanej do celu ocieplonej i klimatyzowanej wiacie, zabezpieczającej go przed działaniem czynników zewnętrznych. Koszt wiaty w kwocie 127 800,00 zł został pokryty ze środków powiatu nowodworskiego.

 • trzy osoby stojące przy urządzeniu
 • dwie duże butle na pomieszczeniu
 • żółty panel sterujący urządzeniem
 • żółta elewacja budynku szpitala, obok mniejszy szary budynek na urządzenie

2 408 874,00 zł dofinansowania na obiekty mostowe

2 408 874,00 zł dla powiatu nowodworskiego ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa!

20 maja br. Zarząd Powiatu Nowodworskiego otrzymał pozytywną decyzję przyznającą dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z przebudową dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego”.

W ramach zadania zrealizowana zostanie:

 • przebudowa obiektów mostowych na kanale Łasica oraz na kanale Ł-9 wraz z drogą powiatową nr 4134W na odcinku o długości ok. 2 km przez miejscowość Górki
 • przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielnej w miejscowości Chlebiotki wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2427W o długości 679 m.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.nowodworski.pl oraz profilu FB, aby na bieżąco obserwować postępy w realizacji inwestycji.

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych, data: 2021-05-28
 • Flaga biało-czerwona, godło Polski orzeł

Nowe defibrylatory dla Nowodworskiego Centrum Medycznego!

Starosta informuje - nowe defibrylatory dla Nowodworskiego Centrum Medycznego!

W ubiegły czwartek 15 kwietnia Zarząd Powiatu Nowodworskiego z Przewodniczącym Starostą Krzysztofem Kapustą na czele, zdecydował o zakupie trzech defibrylatorów dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim o łącznej wartości 127 800,00 zł. Sprzęt zostanie zakupiony ze środków powiatu nowodworskiego z przeznaczeniem na potrzeby tzw. oddziałów covidowych. W związku z dużą liczbą obsługiwanych pacjentów doposażenie nowodworskiego szpitala jest niezbędne dla ratowania życia i zdrowia nas wszystkich.

Projekt przebudowy drogi powiatowej 2431W

Spotkanie Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty i Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego miało na celu omówienie kwestii dotyczących opracowania dokumentacji projektowej ws. przebudowy drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie:

 • montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi (ul. Jarzębinowa i ul. Miła),
 • przebudowy jezdni i chodnika na odcinku ul. Morawicza.

Przebudowa drogi powiatowej z drogami gminnymi przyczyni się do ułatwienia wyjazdu mieszkańcom z ulic Jarzębinowej i Miłej oraz podniesienia komfortu poruszania się ulicą Morawicza.

Termin opracowania dokumentacji projektowej: koniec pierwszej połowy 2021 r.; termin wykonania prac: do końca 2021 r.

 • Starosta, Burmistrz oraz pracownicy siedzą przy stole i omawiają projekt

Z myślą o potrzebach mieszkańców - projekt utworzenia punktu obsługi klienta

Szanowni Państwo, jedną z inwestycji powiatu nowodworskiego w 2021 roku będzie utworzenie punktu obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie pomieszczeń, w których klienci będą mogli korzystać z usług urzędu w komfortowych warunkach. Co ważne, punkt obsługi będzie spełniał standardy architektoniczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Na czym polega planowana inwestycja?

Inwestycja obejmuje pozyskanie dodatkowych 300 m2 powierzchni z przeznaczeniem na pomieszczenia, w których będzie można skorzystać z usług:

 • Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • Stanowiska szybkiej obsługi dla interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz innych wydziałów,
 • Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego tj. punkt informacji, kancelaria, potwierdzanie Profilu Zaufanego,
 • punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
 • Rzecznika Praw Konsumenta.

Klienci będą mieli do dyspozycji dużą poczekalnię oraz miejsca na wypełnianie dokumentów. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na ilość miejsc parkingowych.

Jakie korzyści dla naszych klientów?

Dla osób załatwiających sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu przygotowanych zostanie 8 stanowisk, co usprawni obsługę oraz zminimalizuje kolejki. Obok Wydziału Komunikacji i Transportu umieszczony zostanie punkt kasowy.

Klienci będą mogli skorzystać również ze stanowisk obsługi spraw prowadzonych przez m.in. Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W projekcie przewidziano także salę spotkań, w której klient będzie mógł w warunkach gwarantujących poufność swoich danych, uzyskać wgląd w dokumentację oraz wszelkie informacje o przebiegu swojej sprawy.

Jednym z udogodnień uwzględnionych w projekcie będzie również specjalne miejsce, z którego będą mogły skorzystać matki z dziećmi (w pokoju będzie można np. przewinąć, nakarmić lub uspokoić dziecko).

Z myślą o osobach niepełnosprawnych

Istotnym celem utworzenia punktu obsługi klienta jest ułatwienie korzystania z usług urzędu dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska obsługi klienta będą przygotowane zgodnie z zasadami dostępności, dzięki czemu osoby mające trudności w poruszaniu się nie będą miały kłopotów w załatwianiu spraw urzędowych na miejscu w tutejszym urzędzie.

Naszym celem jest zapewnienie komfortu dla klientów w oparciu o ich potrzeby i oczekiwania, zgodnie ze standardami przyjaznego urzędu. Chcemy, aby osoby przychodzące do Starostwa były usatysfakcjonowane obsługą w odpowiednich warunkach, dzięki czemu w przyszłości, bez względu na sytuację epidemiczną lub niekorzystne zjawiska, zostanie zachowana ciągłość obsługi przy uwzględnieniu ochrony zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników.

Dzięki poniższym załącznikom możecie Państwo zapoznać się z projektem utworzenia punktu obsługi klienta oraz wizualizacją obiektu.

Opis alternatywny do rysunku numer 3

Opis alternatywny do rysunku numer 4

Opis alternatywny do rysunku numer 5

 • Rysunek numer 1 - Rzut projektu budynku Starostwa, po prawej stronie wyróżniono dobudowaną część
 • Rysunek numer 2 - Mapa projektu, obok legenda objaśniająca oznaczenia i symbole
 • Rysunek numer 3 - Wizualizacja projektu - widok od boku budynku
 • Rysunek numer 4 - Wizualizacja projektu - widok od boku budynku
 • Rysunek numer 5 - Wizualizacja projektu - widok od przodu budynku

Zapraszamy wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami

Miło nam poinformować, iż z dniem 22.02.2021 r. na terenie powiatu nowodworskiego ruszył projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Bezpiecznie do celu”.

Powiat Nowodworski, zgłosił swój udział w ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie grantowym pozyskując kwotę 905 300,00 zł. Fundusze te zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mogący pomieścić do 9 osób. Jest on wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu.

O co chodzi w tym projekcie?

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, także do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

W ramach realizacji programu, osoby uprawnione będą miały zapewniony przewóz z miejsca zamieszkania do punktu docelowego, które wskażą np. placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów, instytucji kultury bądź innych miejsc użyteczności publicznej. Oprócz transportu specjalistycznego, realizator programu zapewni również możliwość skorzystania z transportu indywidualnego. Przy czym należy zaznaczyć, że ze wspomnianego wsparcia, świadczonego przez powiat nowodworski, będzie można korzystać jedynie na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkańców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, Czosnów i Leoncin.

Dla kogo realizujemy projekt?

Do korzystania z przewozów uprawnieni są tylko pełnoletni mieszkańcy powiatu nowodworskiego spełniający określone kryteria, czyli osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności tj.:

 1. ograniczoną możliwością poruszania się, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne),
 2. osoby nieposiadające takiego orzeczenia a mające trudności z chodzeniem z widoczną dysfunkcją,
 3. osoby starsze.

W wyjątkowych sytuacjach dyspozytor może zezwolić osobie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na skorzystanie z transportu specjalistycznego, jeśli uzna, że jest to jedyna możliwość by zapewnić jej właściwe wsparcie.

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dopuszcza sytuację, iż osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu, może korzystać z usługi transportowej wraz z opiekunem lub asystentem osoby z niepełnosprawnościami oraz psa asystującego. W tej sytuacji opiekun takiej osoby ma prawo do przejazdu bezpłatnego tylko w ramach usługi świadczonej dla osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. O tym fakcie ma obowiązek poinformować w momencie składania zamówienia.

Jaki jest koszt przejazdu?

Usługi te są przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Stawki za przejazd transportem niespecjalistycznym:

 1. przy odległości do 10 km stawka za 1 kilometr wynosi: 0,50 zł,
 2. przy odległości powyżej 10 km stawka za każdy kilometr powyżej 10 km wynosi: 0,25 zł.

Dokładne zasady i instrukcje co do korzystania z przedstawionego wsparcia, zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu nowodworskiego, który opublikowany został na:

 1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim www.bip.nowodworski.pl
 2. stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim www.pcpr.nowodworski.pl

Kontakt w sprawie projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta (POK) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim pokój nr 106 - sekretariat, w którym będzie możliwość osobistego kontaktu:

 1. dni i godziny dostępności usługi door-to-door: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00,
 2. dni i godziny dostępności Punktu Obsługi Klienta: poniedziałek – piątek: 8:00 – 13:00.

Rejestracja osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności następuje przy pierwszym kontakcie z dyspozytorem poprzez kontakt telefoniczny: 728-096-651 lub 22 365-01-35.

Zapraszamy do kontaktu także poprzez mail: doortodoor@pcprndm.pl

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych www.nowodworski.pl oraz www.pcpr.nowodworski.pl gdzie zamieszczamy aktualne informacje nt. realizacji projektu.

 • Starosta, Wicestarosta i Dyrektor PCPR w tle zakupiony samochód
 • Wicestarosta, Starosta przed samochodem z rampą
 • Zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Wózek inwalidzki - schodołaz

Projekt Bezpiecznie do celu rozpoczęty

Zaczynamy realizację.

Rozpoczęła się realizacja programu  „Bezpiecznie do celu” obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door oraz jego realizację w ramach ogłoszonego konkursu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Realizacja programu będzie możliwa dzięki staraniom Powiatu Nowodworskiego, który zgłosił swój udział w ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie grantowym.

O co chodzi w tym projekcie?

W związku ze złożonym wnioskiem samorząd pozyskał środki finansowe w kwocie 905 300,00 zł. Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mogący pomieścić do 9 osób. Będzie on wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu.

W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony przewóz z miejsca zamieszkania do punktu docelowego, które wskażą np. placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów bądź innych miejsc użyteczności publicznej. Oprócz transportu specjalistycznego, realizator programu zapewni również możliwość skorzystania z transportu indywidualnego. Przy czym należy zaznaczyć, że ze wspomnianego wsparcia, świadczonego przez Powiat Nowodworski, będzie można korzystać jedynie na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkańców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, Czosnów i Leoncin.

Z usług transportowych będą mogły korzystać nie tylko osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i innych równoważnych orzeczeń (np. wydanych przez ZUS). 

Dokładne zasady i instrukcje co do korzystania z przedstawionego wsparcia, będą zamieszczone w aktualnie opracowywanym regulaminie.

Jaki mamy cel?

Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, także do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Kontakt do nas.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (www.nowodworski.pl) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Nowym Dworze Mazowieckim (www.pcpr.nowodworski.pl).

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, abyśmy wspólnie mogli bardziej skutecznie odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji . ZAPRASZAMY

 • autor: Dyrektor PCPR, data: 2021-01-29
 • Starosta na tle plakatu promującego projekt
 • przedstawiciele ops-ów i gmin
 • wspólne zdjęcie kilku uczestników na tle plakatu
 • plakat promujący projekt, loga powiatu, pcpr, pfron, ue, Polski

Program wyrównywania różnic między regionami

Powiat nowodworski został zakwalifikowany do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r., którego celem są działania prowadzące do podniesienia komfortu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia opiera się o zwiększenie dostępności architektonicznej w urzędach, placówkach edukacyjnych i m.in. wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Jednym z filarów programu jest likwidacja barier transportowych poprzez zapewnienie pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Program wyrównywania różnic przewiduje również utworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych.

Więcej szczegółów o programie znajduje się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl - treść Programu wyrównywania różnic między regionami). W celu uzyskania informacji o realizacji programu na terenie powiatu nowodworskiego zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Chemików 6 (www.pcpr.nowodworski.pl, 22 365 01 20, sekretariat@pcprndm.pl).

 • autor: Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Napis: wyrównywanie różnic między regionami

Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej

11.01.2021 r. została podpisana umowa na długo wyczekiwaną inwestycję, mającą na celu poprawę odwodnienia drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola–Augustówek–Czosnów.

Droga przewidziana do przebudowy znajduje się w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Jesionka, Małocice w gminie Czosnów.

Roboty obejmują poprawę odwodnienia w wyznaczonych zlewniach. Są to miejsca, w których tworzą się największe zastoiny wody, co powoduje degradację infrastruktury drogowej oraz niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Remont potrwa do 30.04.2021 r. Mieszkańców prosimy o cierpliwość i wzmożoną ostrożność podczas robót.

 • data: 2021-01-12
 • Mapa sytuacyjna z zaznaczonym odcinkiem remontowanej drogi
 • starosta siedzi za biurkiem, wicestarosta i wykonawca siedzą za stołem

Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 2427W

W dniu 30 grudnia br. dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2427W relacji Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo. W ramach prac wyremontowano odcinek jezdni o długości 1270 m (od granic administracyjnych Nasielska do torów kolejowych w miejscowości Kosewo).
 
Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni, budowę chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących tj. oczyszczenie rowów, montaż, wymianę i oczyszczenie przepustów pod zjazdami oraz pod drogą. Dodatkowo wymienione zostało oznakowanie pionowe jezdni.
 
Wykonawcą prac była firma P.H.U PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Karwowie. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 239 733,61 zł.
 
W odbiorze drogi uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Nowodworskiego, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Wyremontowana droga powiatowa nr 2427W w Kosewie
 • Pracownicy Starostwa dokonujący oglądu drogi
 • Burmistrz Nasielska i członkowie Zarządu Powiatu
 • Członkowie Zarządu Powiatu podczas odbioru drogi

Realizacja projektu "Bezpiecznie do celu"

„Sięgamy po środki europejskie, by zmieniać standardy, zwiększać dostępność, ale przede wszystkim poprawiać aktywność osób niepełnosprawnych"

Miło nam Państwa poinformować, iż w dniu 21 grudnia br. powiat nowodworski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podpisał umowę na realizację  projektu pod nazwą „BEZPIECZNIE DO CELU" w ramach  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w zakresie Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 905 300 zł.

Projekt ma wprowadzić nową jakość usług transportowych na terenie powiatu nowodworskiego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

O szczegółach projektu będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej (www.nowodworski.pl) oraz stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcpr.nowodworski.pl). Zapraszamy do śledzenia informacji.

 • Logo Funduszy Europejskich, Flagi Polski i Unii Europejskiej

Nowy sprzęt dla szpitala

W grudniu ubiegłego roku dzięki wsparciu ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa zrealizowano zadanie polegające na dostawie i montażu parownicy zasilającej obecną instalację tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • Nazwa programu: Rezerwa Ogólna Budżetu Państwa,
 • Nazwa projektu: Zakup i montaż parownicy w ramach modernizacji instalacji tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Wartość dofinansowania: 49 200,00 zł,
 • Całkowity koszt inwestycji: 49 200,00 zł,

Zadanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym było niezbędne do przeciwdziałania rozszerzaniu się pandemii COVID-19 i dedykowane jest do profilaktyki oraz zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2.

Dzięki jego realizacji obecna instalacja została dostosowana do potrzeb zwiększonego poboru tlenu przez oddziały szpitalne. Umożliwi to zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń ze środków publicznych chorym na COVID-19 oraz wszystkim pacjentom wymagającym tlenoterapii.  

 • data: 2020-12-21
 • flaga i godło Polski

Nowodworski projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zakwalifikowany do realizacji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza nr 223 – Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki został zakwalifikowany do realizacji.

W związku z tym w przyszłym roku doświetlone zostaną cztery przejścia dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Projekt zajął 10 miejsce wśród projektów puli podregionalnej, uzyskując poparcie w postaci ponad tysiąca głosów mieszkańców miasta, powiatu nowodworskiego i województwa mazowieckiego.

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Zarząd i Rada Powiatu Nowodworskiego, a także Radna Powiatu Nowodworskiego Anna Małecka składają serdeczne podziękowania za każdy głos oraz wsparcie składające się na ten sukces.

 • autor: Źródło: Anna Małecka Radna Powiatu Nowodworskiego
 • Grafika z informacjami o nowodworskim projekcie
 • Mapa z zaznaczonymi przejściami, które zostaną doświetlone
 • Oświetlone przejście dla pieszych

Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6

20 listopada br. dokonano odbioru zadania pn. Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim w celu dostosowania go do potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego. Na IV piętrze budynku swoją siedzibę będzie miała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Realizacja inwestycji trwała od 10 czerwca do 13 listopada br. W ramach prac wyremontowano IV piętro budynku – wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ponadto, dokonano generalnego remontu bocznej klatki schodowej oraz pomieszczeń na parterze.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDEX Krzysztof Skrzypczyński z siedzibą w Łomiankach, a całkowity koszt zadania to ok. 800 tys. zł. Wraz z wykonawcą prac w odbiorze technicznym uczestniczył Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przenoszeniem do nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która dotychczas swoją siedzibę miała przy ul. Bohaterów Modlina.

 • Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz Wykonawca inwestycji
 • Wyremontowany korytarz na IV piętrze budynku
 • Wyremontowane pomieszczenie na IV piętrze budynku
 • Wyremontowana boczna klatka schodowa
 • Wyremontowana centralna klatka schodowa
 • Przedstawiciele Starostwa oraz Wykonawca podczas obioru inwestycji

Grant na rzecz wsparcia personelu DPS w Nasielsku

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Powiat Nowodworski pozyskał grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Pozyskane środki w wysokości 38 255,12 zł są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla personelu.

 • Logo Funduszy Europejskich, Flagi Polski i Unii Europejskiej

Pomoc dla DPS w Nasielsku w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza"

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Nowodworski pozyskał grant w wysokości 242 785,51 zł na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie opieki nad Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochronnych i wyposażenia, a także wsparcie pracowników opiekujących się Mieszkańcami DPS.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończono remont drogi powiatowej nr 2417W

Dobiegł końca remont drogi powiatowej nr 2417W przebiegającej przez Trębki Nowe i Henrysin w Gminie Zakroczym. W ramach prac ułożono nową nawierzchnię na odcinku o długości 1000 m. Wykonawcą inwestycji była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, a koszt przedsięwzięcia wyniósł 474 747,47 zł brutto.

Remont drogi stanowi część realizacji zadania pn. Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego.

W ramach drugiej części zadania aktualnie wykonywane są prace polegające na przebudowie obiektu mostowego w Trębkach Nowych, do którego prowadzi w/w droga. Inwestycję realizuje Firma Usługowa DETAL Piotr Włoch.

W załączeniu zdjęcia z odbioru technicznego drogi.

 • Odbiór techniczny drogi powiatowej nr 2417W
 • Wyremontowany odcinek drogi powiatowej
 • Odbiór techniczny drogi powiatowej nr 2417W

Wsparcie z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Miło nam poinformować, że powiat nowodworski otrzymał środki finansowe z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program jest skierowany do gmin, powiatów oraz miast w celu dofinansowania inwestycji służących ludziom, np. modernizacji dróg i budynków takich jak szkoły lub przedszkola.

Powiat nowodworski pozyskał środki w wysokości 1 227 574,00 zł. Zostaną one przeznaczone na poprawę lokalnej infrastruktury i wydatki majątkowe. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • Flaga i Godło Polski

Inwestycje drogowe w Gminie Zakroczym

Powiat nowodworski realizuje kolejne inwestycje celem poprawy jakości dróg powiatowych. Zadanie pn. Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

- etap pierwszy obejmuje przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3002W w miejscowości Trębki Nowe. Prace będą polegać na rozebraniu starej i wykonaniu nowej płyty mostu (wraz z robotami towarzyszącymi). Koszt inwestycji to 611 937,30 zł brutto, a planowany termin wykonania przypada na 27 listopada br. Wykonawcą przebudowy będzie Firma Usługowa DETAL Piotr Włoch z siedzibą w Sułkowicach.

- etap drugi dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2417W przebiegającej przez miejscowości Trębki Nowe i Henrysin (Gmina Zakroczym). Wyremontowana zostanie nawierzchnia na odcinku 1000m. Prace zostaną wykonane przez firmę Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, natomiast koszt realizacji to 474 747,47 zł brutto.

W załączeniu zdjęcia z podpisania umów z wykonawcami obu inwestycji.

 • Wicestarosta Nowodworski i wykonawca przebudowy mostu podpisujący umowę
 • Wicestarosta Nowodworski i wykonawca przebudowy drogi podpisujący umowę

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 • Loga Funduszy Europejskich i Mazowsza, flagi Polski i Unii Europejskiej

Powiat nowodworski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 27 999 840,00 zł.

 • Plakat z informacjami o projekcie

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi powiatowej 2424W relacji Nasielsk - Nuna

Starosta Nowodworski informuje, iż zakończono kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk – Nuna (miejscowości Żabiczyn i Paulinowo). Przebudowany został odcinek jezdni o długości 900 m: ułożona została podbudowa z tłucznia kamiennego na odcinku 300 m, wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy na odcinku 600 m, a także ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej długości odcinka. Koszt wykonania przebudowy to 256 565, 70 zł brutto (z czego 150 000,00 zł wynosi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – zadnia z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Wykonawcą inwestycji była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk. Jest to kolejny etap przebudowy w/w drogi; w roku 2019 odnowiony został odcinek jezdni o długości 700 m.

 • Na zdjęciu wyremontowany fragment drogi powiatowej relacji Nasielsk - Nuna
 • Odbiór techniczny drogi
 • Na zdjęciu wyremontowany odcinek jezdni.
 • Wyremontowany odcinek jezdni i osoby uczestniczące w odbiorze drogi.

Wsparcie rodzin zastępczych

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. W uroczystości podpisania umów 20 lipca br., wzięli udział: Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele 7 powiatów, w tym Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta.

W ramach Projektu powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie na kwotę 276 285,00 zł.

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • autor: źródło: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki
 • Wspólne zdjęcie Starosta Nowodworski,Wojewoda Mazowiecki, Minister Rodziny
 • Podpisanie umowy
 • Wspólne zdjęcie przedstawicieli samorządów, którzy otrzymali dofinansowanie

Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym (19 czerwca) podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn. Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego.

Wysokość dofinansowania to 4 000 000,00 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to około 13 000 000,00 zł. Prace budowlane będą obejmowały: budowę dwóch pięter oraz poddasza, na których znajdować się będą m.in. OIOM, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sale oraz blok operacyjny o łącznej powierzchni około 1000 m². Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2020-2022.

Planowana inwestycja przyczyni się do rozszerzenia zakresu i poprawy jakości świadczonych usług oraz warunków pracy personelu medycznego.

 • Wspólne zdjęcie: Starosta, Wicestarosta Nowodworski i Dyrektor NCM
 • Wspólne zdjęcie przedstawicieli władz powiatu, miasta i Urzędu Marszałkowskiego
 • Starosta Nowodworski, Wicestarosta i Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Podpisanie umowy na rozbudowę szpitala
 • Starosta i Wicestarosta Nowodworski podpisujący umowę
 • Przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego

Przebudowa drogi powiatowej 2424W Nasielsk - Nuna

15 czerwca br. nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna (w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Droga zostanie wyremontowana na odcinku 900 m przebiegającym przez miejscowości Żabiczyn oraz Paulinowo. Prace będą obejmować m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Remont w/w drogi jest kontynuacją przebudowanej drogi w 2019 roku, gdzie wykonano odcinek o długości 700 m. Przewidywany koszt inwestycji to 399 999, 32 zł, z czego 150 000 zł wyniesie dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Planowany termin zakończenia remontu przypada na 2 października 2020 r.

 • Mapa sytuacyjna
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Mazowsze Serce Polski

Dofinansowanie w ramach projektu Zdalna Szkoła

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Zdalna Szkoła. Wysokość dofinansowania to 79 672,46 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt pomoże nauczycielom i uczniom realizować zdalną naukę w czasie pandemii COVID-19.

 • Dofinansowanie projektu Zdalna Szkoła

E-usługi administracyjne dla powiatu nowodworskiego

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że już wkrótce dzięki wprowadzeniu e-usług administracyjnych dla powiatu nowodworskiego mieszkańcy będą mogli załatwić wiele spraw elektronicznie.

W wyniku podpisania umowy powiat zainwestuje fundusze europejskie we wdrożenie nowych e-usług w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Planowana wartość inwestycji to 1,6 mln zł, z czego 1,3 mln wyniesie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Budowa nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego pozwoli mieszkańcom powiatu na stały i szybki dostęp do wniosków, dokumentów i pism w wersji elektronicznej.

Usługi świadczone elektronicznie będą obejmować: e-budownictwo, e-transport, e-środowisko, e-edukację i sport, e-porady konsumenckie, e-wnioski, e-niepełnosprawnych, e-interwencje drogowe, e-konsultacje społeczne, e-zwiedzanie oraz e-wizualizację obiektów.

W ramach projektu zostaną zakupione oprogramowania i licencje. Dostępne będą m.in. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Biuletyn Informacji Publicznej, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, portal zgodny z WCAG2.0, a także Zintegrowany System Płatności Elektronicznych.

Do prawidłowego świadczenia takich e-usług zakupiony zostanie sprzęt informatyczny (serwery, macierz dyskowa, serwer backup wraz z oprogramowaniem, 40 komputerów stacjonarnych z monitorami, system bezpieczeństwa UTM wraz z licencjami, skanery szczelinowe do EZD).

Całe przedsięwzięcie umożliwi interesantom załatwienie spraw urzędowych elektronicznie w dowolnym miejscu i czasie.

Więcej o Funduszach Europejskich przeczytacie Państwo na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 • E-usługi w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • autor: Fundusze dla Mazowsza

Przebudowa drogi w Zakroczymiu

Szanowni Państwo,

dniu 19 listopada 2019 r. została podpisana umowa na długo wyczekiwany remont drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska – ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do km 8+058. Dzięki wielkim staraniom Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego zapewnione będą komfortowe warunki podróżowania nie tylko mieszkańcom gminy Zakroczym, ale i wszystkim użytkownikom drogi. Kwota inwestycji wynosi 1 594 622,92 zł brutto. Wykonawcą prac była firma P.H.U „PRIMA” Bogdan Głuchowski z siedzibą w Sochaczewie.

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej na 3001W na odcinku Swobodnia - Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do 9+141". Umowa opiewa na kwotę 2 125 891 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 3001W  na odcinku Swobodnia- Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 o długości 2623 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym zlokalizowanym przy jezdni o długości 2187 m na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Dotychczas zostały wykonane roboty budowlane na część pierwszą odcinka o długości 1540 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o długości 1372 m i pobocza o szerokości 1 m. Oczyszczono rowy drogowe oraz przepusty zlokalizowane w ciągu przebudowanego odcinka drogi. Wykonano także dwa perony autobusowe, a także zostały zamontowane latarnie hybrydowe na wysokości przejść dla pieszych.

W dniu 21 grudnia br. powiat nowodworski zawarł umowę z firmą Infrastruktura BUD-59 Sp. z .o.o. na realizację drugiej części inwestycji. Kwota inwestycji to 1 049 784,13 zł brutto, a termin wykonania datowany jest na 29.05.2020r.


Wydatki poniesione przez powiat nowodworski na realizację ww. zadania to kwota 1 602 436,57 zł.

 • Podpisanie umowy z właścicielem firmy Prima
 • Oględziny drogi w dn. 28.11.2019 r.
 • Droga przed remontem
 • Oględziny drogi w dn. 28.11.2019 r.
 • Spotkanie u Wojewody Mazowieckiego
 • Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Roboty na drugim odcinku inwestycji
 • Roboty na drugim odcinku inwestycji

Rozbudowa szatni w LO Nowy Dwór Mazowiecki

Długo wyczekiwana rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim dobiegła końca. Dnia 23 grudnia br. nastąpił odbiór inwestycji pod okiem Wicestarosty Nowodworskiego Pawła Calaka. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo - Budowlane „Arbud”, a kwota realizacji przedsięwzięcia to 154 999,99 zł brutto. Nowa szatnia i zastosowane w niej rozwiązania architektoniczne z pewnością poprawią warunki korzystania z pomieszczeń szkoły przez uczniów.

 • Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

Wsparcie projektu

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000,00 zł oraz Powiatu Nowodworskiego w kwocie 3 500,00 zł, a także przy zaangażowaniu środków z budżetu Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 1 500,00 zł w ramach projektu realizowanego pod nazwą:

„Zakup nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim”

zakupiono 10 kompletów ubrań specjalnych strażaka zgodnych z nowym zatwierdzonym Opisem Przedmiotu Zamówienia wydanym przez KG PSP.

Dzięki powyższym zakupom zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się także na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 • autor: mł. bryg. Rafał Roszyk Kierownik Sekcji Logistyki Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Maz., data: 2019-12-11
 • Tablica informująca o wsparciu
 • Herb powiatu nowodworskiego

Remont drogi powiatowej nr 2421W

22 listopada br. dokonano odbioru drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów (Nasielsk ul. Przemysłowa – Lubomin). W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię o szer. 5,5 m na odcinku 2,5 km. Dodatkowo zostały wykonane pobocza z kruszywa o szer. 1 m, oczyszczono także rowy i przepusty, zamontowano nowe przepusty pod zjazdami, a także wykonano oznakowanie poziome jezdni. Wykonawcą prac była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, natomiast kwota realizacji wyniosła 1 727 272,00 zł brutto.

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • odbiór drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów
 • odbiór drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

Remont budynku przy ul. Chemików 6

W dniu 6 listopada powiat nowodworski zawarł umowę z firmą ENERGODOMY Sp. z o. o. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Remont budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chemików 6 w Nowy Dworze Mazowieckim w części dotyczącej remontu III piętra budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej”. Koszt inwestycji wynosi 553 500,00 zł brutto, natomiast planowany termin wykonania to 6 grudnia.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Rozbudowa szatni w LO NDM

W dniu 17 października została podpisana umowa dotyczącą rozbudowy szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa została zawarta pomiędzy powiatem nowodworskim oraz wykonawcą prac - firmą Usługi Remontowo - Budowlane „Arbud”. Kwota realizacji przedsięwzięcia to 154 999,99 zł brutto, natomiast planowany termin wykonania przypada na 9 grudnia br.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Zakup nowych ubrań dla Strażaków

W dniu 25 września 2019 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Zakup nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim” dotowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 tys. zł. Zakupionych zostanie 10 kompletów specjalistycznych ubrań, które poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków w sytuacjach zagrożenia.

 • autor: Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych , data: 2019-09-27
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Modernizacja pracowni komputerowej w LO w Nowym Dworze Mazowieckim

12 sierpnia br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Skarbnik Powiatu Nowodworskiego Ewa Kałuzińska zawarli umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem. Umowa dotyczy wsparcia finansowego od samorządu Mazowsza w celu modernizacji pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zostanie zakupiony nowy sprzęt: serwer z oprogramowaniem, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania a także licencje. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Kwota dofinansowania to 49.000zł (dodatkowo 30.000zł wkładu własnego).

 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim
 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim
 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

19 lipca 2019 roku w siedzibie Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych doszło do podpisania umowy o realizację projektu w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”.

Umowę podpisał w imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego  Dyrektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – Marek Rączka. W ramach podpisanego dokumentu - obszar D w zakresie likwidacji barier transportowych zostanie zakupiony mikrobus 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Nowodworskiego.

 • autor: Agnieszka Daniszewska PCPR, data: 2019-07-19

Uroczyste otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk

Mimo, że odbiór techniczny drogi łączącej dwie gminy z terenu powiatu nowodworskiego Pomiechówek i Nasielsk odbył się w kwietniu, to 15 lipca 2019 r. właśnie dokonano uroczystego otwarcia. Przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty, Wicestarosty Pawła Calaka oraz licznie przybyłych gości m.in. Magdaleny Biernackiej Starosty Nowodworskiego w latach 2014-2018. W tym dniu nie zabrakło: członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego: Moniki Nojbert, Radosława Kasiaka, Jana Serwatki, Mariusza Kraszewskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego, radnych powiatu: Adama Szatkowskiego, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz ich przedstawicieli: Dariusza Bieleckiego Wójta Gminy Pomiechówek, Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Nasielska, Adama Mirosława Krawczaka Wójta Gminy Leoncin, Jerzego Lubienieckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, Jana Drzazgowskiego Przewodniczącego Rady Gminy w Pomiechówku, Piotra Serwatki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu, Grażyny Woźniackiej Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, przedstawicieli jednostek i służb: Jacka Kacperskiego Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz Mariusza Wyszyńskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP oficjalnie otwarto ponad 13 kilometrów malowniczo położonej drogi.

Wartość robót to 6 706 665,99 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu", całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w tą ważną dla mieszkańców powiatu inwestycję, wręczając pamiątkowe podziękowania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, wykonawcy inwestycji Janowi Kaczmarczykowi oraz Staroście Nowodworskiemu w latach 2014-2018 Magdalenie Biernackiej.

 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 lipca br. odbyło się długo wyczekiwane, uroczyste otwarcie wyremontowanego, powiększonego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Wśród obecnych na uroczystości byli: Jarosław Chmielewski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Maślanka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Zarząd Powiatu Nowodworskiego oraz Radni Powiatu, członkowie Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego, przedstawiciele gmin (także z powiatu legionowskiego) i władz miejskich z terenu powiatu nowodworskiego, przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Paweł Świniarski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Maria Matuszewska, Mariusz Wyszyński – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także przedstawiciele firm, dyrektorzy placówek, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pozostali pracownicy NCM, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele prasy i mediów.

Licznie zebranych gości przywitał Dyrektor NCM Jacek Kacperski, głos zabrali również Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Paweł Calak oraz inne osoby zaproszone na uroczystość. Podczas otwarcia wręczono liczne dyplomy za zaangażowanie i wsparcie przy rozbudowie i doposażeniu SOR, a także oddziału ginekologiczno-położniczego. Podziękowania otrzymali m.in. przedstawiciele gmin, Ministerstwa Zdrowia a także wszyscy inni, którzy pomogli w tym wielkim przedsięwzięciu. Oficjalne otwarcie dokonało się poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie Ordynator SOR Wiesław Marszał wraz z Naczelną Pielęgniarką Jolantą Oszust oprowadzili gości po nowych, spełniających wszystkie standardy jakości pomieszczeniach.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów:

„Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Całkowita wartość inwestycji – 9 367 108,20zł.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”. Całkowita wartość inwestycji – 443 631,40 zł.

 

Rozbudowa i remont SOR były możliwe dzięki wsparciu: Powiatu Nowodworskiego (przeznaczono ponad 4 miliony złotych), Ministerstwa Zdrowia, Gminy Czosnów, Gminy Serock, Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, Gminy Zakroczym, natomiast remont oddziału ginekologiczno – położniczego odbył się ze środków pozyskanych od: Powiatu Nowodworskiego, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Leoncin, Miasta i Gminy Nasielsk, Gminy Czosnów, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obecnie najwyższe standardy jakości, jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Pacjenci będą przyjmowani i leczeni w komfortowych warunkach. Budynek został powiększony o dodatkowe 320 m², w tym w nowoczesny podjazd dla karetek. Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a substancja pomieszczeń była szara, stara i obdrapana. Teraz wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. Sprzęt, którym będzie dysponować SOR to m.in. system przywoływania bezprzewodowego, łóżka, w tym łóżka do intensywnej terapii; kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory czy aparat do szybkiego przetaczania płynów i wiele innych.

Mamy nadzieję, iż odmieniony i unowocześniony Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie jak najlepiej służył naszym mieszkańcom, a komfort i wysokiej jakości warunki pomogą w szybszym dojściu do zdrowia!

 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Materiał TVP Warszawa

Utworzenie WTZ w Górkach

W dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim podpisano umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy Powiatem Nowodworskim który reprezentowali Pan Krzysztof  Kapusta  –  Starosta, i Pan Paweł Calak –  Wicestarosta, a Fundacją Pomocy Dzieciom „A Kuku” z siedzibą w miejscowości Głusk 33A, 05-155 Leoncin, reprezentowana przez  Panią Annę Fikus  – Prezes Zarządu Fundacji, i Panią Karolinę Małek –  Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Nowo powstała placówka będzie realizowała zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Warsztat będzie obejmował terapią zajęciową 26 uczestników. Będą to zajęcia w pracowniach: dziewiarsko – krawieckiej, muzyczno – teatralnej, multimedialnej, zajęć codziennych i gospodarstwa domowego oraz rehabilitacyjno – rekreacyjnej. Prace związane z przygotowaniem obiektu do działalności rehabilitacyjnej zostały rozpoczęte 1 czerwca br o planowane zakończenie przewidujemy na dzień 30.11.2019 r.. Rozpoczęcie działalności rehabilitacyjnej Warsztatu planowane jest na koniec grudnia br.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 283 981,25 zł z czego Powiat Nowodworski pokryje ze środków PFRON koszty związane z utworzeniem Warsztatu o ogólnej wartości kwoty 198 781,00 zł z podziałem na koszty adaptacji oraz koszty wyposażenia placówki. Natomiast wkładem własnym Fundacji będą środki finansowe przeznaczone na prace adaptacyjne i wyposażenie oraz zakup samochodu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Droga powiatowa Pomiechówek - Nasielsk

24 kwietnia br. dokonano odbioru drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk. Po wykonaniu prac remontowych jezdnia posiada nową nawierzchnię oraz oznakowanie poziome. Na miejscu obecny był Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

 

Wartość robót: 6 706 665,99 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

 

Utrudnienia drogowe

Szanowni Państwo! Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót drogowych związanych z przebudową drogi nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk na odcinku 2690 m od dn. 14.02.2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Zgodnie z zwartą umową termin zakończenia prac planowany jest na 31.05.2019 r.

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • Droga nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk
 • Droga nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk

Inwestycje drogowe w roku 2018

Zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej zrealizowane w roku 2018:

 

„Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567”. Wartość 13 744 907,67 zł. 

W ramach zadania dokonano przebudowy następujących dróg:

- drogi nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie - Studzianki na odcinku o długości 1200 m

- drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna na odcinku o długości 1785 m w miejscowości Nuna w zakresie jezdni oraz chodnika i o długości 1370 m w miejscowości Dębinki w zakresie budowy chodnika.

- drogi nr 2425W Pieścirogi - Siennica o długości 705 m w miejscowości Siennica

- drogi nr 2426W Pieścirogi – dojazd do stacji kolejowej Nasielsk o długości 210 m w miejscowości Pieścirogi Nowe w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi nr 571 na odcinku o długości 200 m w miejscowości Cieksyn wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI35000567,

- drogi nr 2411W od drogi nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odcinku o długości 2800 m w miejscowości Błędowo w zakresie jezdni oraz na odcinku o długości 1989 m w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 1802W od drogi nr 61 – Zegrze –Dębę – Orzechowo – do drogi nr 62 na odcinku o długości 2160 m w miejscowości Orzechowo,

- drogi nr 2414W Swobodnia – Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku o długości 700 m w miejscowości Janowo,

- drogi nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo na odcinku o długości 2040 m w miejscowości Trębki Nowe,

- drogi nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa - do drogi 579 na odcinku o długości 1800 m w miejscowości Górki,

- drogi nr 2401W Secymin Polski – Nowiny - Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575 na odcinku o długości 2370 m w miejscowości Nowe Grochale oraz Stare Grochale.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna” na odcinku o długości 1300 m w zakresie podbudowy z kruszywa, poboczy o szer. 1,0 m wraz z odtworzeniem rowów drogowych. Wartość robót: 483 390,38 zł. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wysokość dofinansowania 165 000,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia”.

Wykonano roboty bitumiczne w zakresie nawierzchni  jezdni – o szer. 6,0 m na odcinku o długości 4890 m, pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0 m na dł. 5775 mb, odtworzono rowy drogowe, wybudowano chodnik o szer. 2,0 m na odc. 502 mb oraz wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m na odc. 2647 mb, wykonano 2 perony przystankowe, wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe oraz elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu tj. latarnia hybrydowa. Wartość zadania: 4 937 983,45 zł.  Dotacja z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", wysokość dofinansowania : 2 318 972,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk” (część 1).

Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk  na terenie gm. Pomiechówek oraz gm. Nasielsk. Roboty bitumiczne w zakresie wymiany nawierzchni jezdni o  szer. 6,0 m, pobocza z kruszywa szer. zm. 0,5 m do 1,0 m, odtworzenie rowów drogowych, wymiana przepustów pod zjazdami, oczyszczenie przepustów pod drogą, budowa ciągu pieszo – rowerowego o dł. 1825 m szer. 2,5 m, wykonanie zatoki autobusowej oraz peronów autobusowych z kostki brukowej, budowa chodnika o dł. 45 m o szer. 1,5 m, wykonanie oznakowania pionowe i poziome w tym oznakowanie aktywne, latarnie hybrydowe.

Wartość robót: 6 706 665,99 zł.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

Inwestycje w szpitalu powiatowym

W Szpitalu Powiatowym  w Nowym Dworze Mazowieckim trwają prace przy przebudowie SOR-u. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2019 roku.

 • Remont SOR-u
 • DSC_1056
 • DSC_1061
 • DSC_1063
 • DSC_1065
 • DSC_1068
 • DSC_1071

Remont przychodni za nami!

W dniu 19 grudnia br. w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ przy ulicy Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej recepcji oraz poczekalni z nowym szybem windowym. W przecięciu wstęgi udział wzięli: Krzysztof Kapusta starosta nowodworski, Paweł Calak wicestarosta nowodworski, członkowie zarządu powiatu nowodworskiego, Jacek Kacperski dyrektor NCM wraz z pracownikami oraz Dorota Poulakowska kierownik Przychodni wraz z pracownikami. Remont w znacznym stopniu przyczyni się do jakości świadczonych usług oraz poprawy zadowolenia pacjentów.

 • Remont przychodni specjalistycznej
 • DSC_1077
 • DSC_1079-1
 • DSC_1082
 • DSC_1087
 • DSC_1088
 • DSC_1092
 • DSC_1093
 • DSC_1094
 • DSC_1095
 • DSC_1097
 • DSC_1106

Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Wicestarosta Paweł Calak wraz z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marzenną Boczek podsumowali prace wykonane w roku 2018 w budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie intensywnych prac wykonano generalny remont pomieszczeń UP oraz sali konferencyjnej, wymiany okien i parapetów, wymianę drzwi wejściowych wraz z położeniem płytek, demontażu istniejącej balustrady i montażu nowej, naprawy części skrzynek do hydrantu oraz grzejników z zaworami. Obecnie trwa remont ogrodzenia przed budynkiem wraz z położenie kostki brukowej i wydzieleniem miejsc parkingowych. Prace remontowe wykonane w UP znacznie przyczynią się do podniesienia jakości i warunków obsługi interesantów.

 • Modernizacja budynku
 • DSC_0495
 • DSC_0478
 • DSC_0469

Modernizacja budynku przy ul. Chemików 6

W dniu 29 listopada br. Krzysztof Kapusta starosta nowodworski oraz Paweł Calak wicestarosta nowodworski podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie instalacji oddymiania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z remontem głównej klatki schodowej oraz budową chodnika”. Zadanie wykona firma P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska ul. B. Prusa 7, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki. Wartość inwestycji to 211 004,02 zł brutto, a termin jej wykonania 21 grudnia 2018 r. Jest to kolejna inwestycja w budynku dawnego internatu przy ZSZ nr 1 . Obecnie swoją siedzibę ma tam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Sanepid.

 • DSC_0443
 • DSC_0447
 • DSC_0441
 • Modernizacja budynku
 • DSC_0503
 • DSC_0509
 • DSC_0506

Kolejne inwestycje drogowe

Trwają prace związane z przebudową dróg powiatowych w ramach zadania pn.: "Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI3500067 - etap 1". Przebudowywane są drogi nr 2430W w m. Budy Siennickie - Studzianki oraz nr 2411W w miejscowości Błędowo. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

 • Objazd dróg
 • Objazd dróg
 • Objazd dróg
 • Objazd dróg

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje